För att kunna beräkna pris har skisser för ett nytt centralbad tagits fram. Dessa visar hur ett nytt centralbad skulle kunna se ut och hur de olika bassängerna kan placeras. Det är inte bestämt att det är så här byggnaden kommer att se ut om beslut tas att ett centralbad ska byggas.

De placeringar som tidigare undersökts och som presenterades våren 2021 är Gullbergsvass (utretts som huvudalternativ), Heden och Ringön. Förstudien visade då på små kostnadsskillnader mellan alternativen. Däremot fanns det en tydlig skillnad i tid, då det fanns en möjlighet att inkludera centralbadet i planarbete i Gullbergsvass som då snart skulle börja. Nu bedömer man att tidsaspekten är likvärdig i alla fyra alternativen (evenemangsområdet inkluderat) eftersom alla kräver ny detaljplan.

Större kostnadsskillnader när tidsaspekten lyfts ur

I beräkningarna som presenterades våren 2021 låg totalkostnaden för ett nytt centralbad på cirka 1,8 miljarder i alla tre alternativen. När nu också evenemangsområdet utretts som alternativ och tidsaspekten lyfts ur kalkylen blir konstadsskillnaderna större. Alternativet Gullbergsvass blir 100 miljoner dyrare än Heden, som är den minst kostsamma placeringen.

Lägre totalkostnader när indexuppräkning lyfts ur

I vårens utredning räknade man in en indexuppräkning med cirka två procent per år och index under byggtid. Under året har priser och kostnader på byggmarknaden ökat markant. För att få en bättre jämförelse redovisas nu alla fyra alternativ i aktuellt kostnadsläge (oktober/november 2021) och utan antaganden om framtida kostnadsutveckling. Projektkostnaden uppskattas då till mellan 1,6 och 1,7 miljarder kronor. Kostnaden för ett centralbad i evenemangsområdet beräknas till cirka 1 657 000 tkr, men kan skilja sig beroende på val av placering inom området.

Fördelar och utmaningar med placering i evenemangsområdet

I utredningen bedöms de nyttor en ny badanläggning kan ge samhället och Göteborg. En placering inom evenemangsområdet bedöms göra stor nytta och även vara positiv utifrån platsens kända läge och identitet som idrotts- och evenemangsområde. Det finns också positiva effekter av att placera badet nära andra arenor, kopplat till trafik, logistik och parkering. Samtidigt får en placering av badet i evenemangsområdet konsekvenser för de planer som finns att bygga kvartersstad i området.

Jämförelse med badhus i andra kommuner

De andra delen av de kompletterande uppdraget var att jämföra kostnader och funktionalitet med badhus i andra kommuner. Studien har jämfört beräknade kostnader för centralbad i evenemangsområdet med två nybyggda anläggningar och två som blir klara 2022–2023. Det planerade centralbadet i Göteborg har störst bruttoyta på cirka 28 500 kvadratmeter. Tre av anläggningarna i jämförelsen har en bruttoyta på cirka 10 000 – 12 000 kvadratmeter medan den fjärde ligger på 21 600 kvadratmeter. Studien visar att byggnaderna ligger på en relativt likvärdig kostnad per kvadratmeter, med undantag för en anläggning som är klart lägre. Kostnaden för grundläggning är däremot mycket högre i Göteborgsprojektet, då placeringen nära Mölndalsån kräver pålning med stålpålar, vilket förklarar skillnaden.

På tisdag 21 december presenteras kompletteringarna för idrotts- och föreningsnämnden. Därefter ska de behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Här hittar du nämndhandlingarna gällande kompletteringar till förstudien. 

Bakgrund

Hur har platsen i evenemangsområdet valts ut?

Parallellt med förstudie för nytt centralbad pågår utredningen för utveckling av evenemangsområdet. För att den utredningen inte ska föregå sitt uppdrag har den inte kunnat peka ut en plats där centralbadet skulle kunna placeras. Istället har förstudien för centralbadet valt en tänkbar placering utifrån faktorer kopplade till arenautredningens hållning: norr om Valhallagatan, inte i nära anslutning till ån och inte i de norra delarna (ytor för utrymning Ullevi med mera). 

I utredningsarbetet har medarbetare från idrotts- och föreningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret deltagit. 

För mer information om utredningsarbetet

Idrotts- och föreningsförvaltningen – ansvarig förvaltning
Uppdragsansvarig:
Lotta Lidén Lundgren, avdelningschef 
031-368 21 35

Stadsbyggnadskontoret
Arvid Törnqvist, planchef
031-368 16 50

Fastighetskontoret
Marie Peterson, enhetschef
031-368 11 83

Publicerad 15 december 2021 (Uppdaterad 16 december 2021)