Från 1650 till slutet av 1700-talet
Image for En livlig mötesplats blir till och järnvågen flyttas från Brunnsparken

En livlig mötesplats blir till och järnvågen flyttas från Brunnsparken

Omkring 1650 formades Järntorget till en mötesplats för arbetare som började bosätta sig i Haga och Masthugget. Under 1700-talet var det en livlig mötesplats, som i folkmun kallades Masthuggstullen på grund av att det var här som tull betalades för att sälja varor innanför vallgraven/Carlsporten. 

1729 började Pusterviken, som då gick in till området kring Olof Palmes plats, fyllas ut med mudder, för att ge plats åt hamnindustri. Från hamnen skeppades bland annat järn från gruvor i främst Bergslagen. 1785 beslutades att järnvägen skulle flyttades från Brunnsparken till området kring dagens Olof Palmes plats men den kom att flyttas först 1802 eller 1803. Verksamheten vid vågen upphör 1892. 

Från 1773 till 1860-talet
Image for En plats för nöjen och odling

En plats för nöjen och odling

Nöjesverksamheten som idag finns omkring Olof Palmes plats startade redan 1773. Då öppnade Vauxhall väster om nuvarande Järntorget – ett nöjespalats och värdshus för överklassen med en större trädgård och en dans- och konsertsal.

1833 tog  Jacob Wimnell arrende på en närliggande tomt där han började odla potatis. Odlingarna kallades Järnvågsträdgården och var i bruk fram tills 1842.

1846 tog Victor von Gegerfelt (se foto) över arrendet av tomten för Järnvågsträdgården. Han blev senare Göteborgs stadsarkitekt och ritade bland annat Feskekörka. På tomten uppförde von Gegerfelt en restaurangbyggnad vid namn Bierhalle – ett kafé med kägelbana och som ett Liseberg i miniatyr, bland annat med karuseller och dresserade djur som isbjörnar och tigrar.

Under 1860-talet ersattes Bierhalle av varietélokalen Cafe Carousel där inresta från landet kunde känna ihop till en biljett över Atlanten för att starta ett nytt liv i Amerika.

Från 1870-talet till slutet av 1800-talet
Image for Stadens möbelcentrum och plats för arbetareföreningen

Stadens möbelcentrum och plats för arbetareföreningen

Under 1870-talet byggdes Arbetareföreningens hus som inhyste arbetarföreningen vid torgets östra del.

Under slutet av 1800-talet kallades Järntorget trätorget eller möbeltorget då det fugerade som stadens möbelcentrum. Än idag går det att hitta flertalet möbel- och inredningsaffärer i området.

Omkring 1890 byggdes träbyggnaderna Järntorgsbazarerna innehållande bland annat begravningsbyrå, bilskola och skjortbod ungefär på dagens Olof Palmes plats.

Ungefär samtidigt som Järnvågen lades ner, 1892, förvandlades magasinsbyggnaderna runt platsen till kåkbebyggelse. 

1902 till 1924
Image for En knutpunkt för kollektivtrafik

En knutpunkt för kollektivtrafik

1902 provkördes den första elektriska spårvagnen på sträckan Järntorget–Slottskogsgatan. Tidigare drogs vagnarna med häst. Så blev platsen en knutpunkt för kollektivtrafik. 1923–1924 byggdes Järntorget om och en vändslinga för spårvagn anlades. 

Från 1950-talet till 1986
Image for Folkets Hus byggs och Olof Palmes plats får sitt namn

Folkets Hus byggs och Olof Palmes plats får sitt namn

Både bazarerna och kåkbebyggelsen brann flertalet gånger under början av 1900-talet och efter sista branden 1947 revs all träbebyggelse för att ge plats åt Folkets Hus som stod klart 1952. 

Under mitten av 50-talet tillkom biograf Draken och 1985 fick trappan vid Folkteatern fick sitt nuvarande utseende.

1986 gavs platsen framför Folkets Hus namnet Olof Palmes plats. Samma år placerades  Sam Westerholms skulpturgrupp "I arbete för arbete" på Olof Palmes plats. Ett arbetarmonument som minner om arbetarrörelsens historia i Göteborg.

Förutom arbetarmonumentet finns här byster av profiler ur arbetarrörelsen, som Dan AnderssonHjalmar Branting och Charles Lindley.

2001 till 2010
Image for Konstgräs, studsmatta, sittmöbler och belysning

Konstgräs, studsmatta, sittmöbler och belysning

Mer samtida förändringar på Olof Palmes plats är att en kiosk som stod på platsen revs 2001. Under 2010 fick torget fick ny utrustning i form av konstgräsmatta, studsmatta, röda runda sittmöbler samt ny belysning.

Från 2021
Image for Hur kan Olof Palmes plats blir mer trivsam, trygg och tillgänglig

Hur kan Olof Palmes plats blir mer trivsam, trygg och tillgänglig

Park- och naturförvaltningen gör en förstudie för att se hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. 

Som en del i förstudien har park- och naturförvaltningen kontaktat verksamheter som finns i området, för att höra vilka synpunkter de har på platsen och hur de anser att den bör utvecklas. Även boende och besökare har kunnat lämna sina synpunkter. I september 2021 fanns park- och naturförvaltningen på Olof Palmes plats vid två tillfällen för att samla in synpunkter från passerande och under två veckor i september fanns en digital enkät, kopplad till den här webbplatsen, för att lämna synpunkter.

Publicerad 9 september 2021 (Uppdaterad 5 maj 2022)