Östra Kålltorp

Det natursköna området omkring Renströmska parken i Kålltorp utvecklas i takt med att staden växer. Här byggs nu cirka 600 nya bostäder varav cirka 145 är studentbostäder och cirka 30 seniorbostäder, samt ny skola. Bygget kommer att ske etappvis och startade i april 2018 och beräknas vara klart 2026.
Byggande pågår. Beräknas klart 2026.

Den kulturhistoriskt intressanta miljön och dess byggnader ska bevaras vilket ställer krav på hur de nya byggnaderna utformas. Nytt och gammalt ska harmonisera så det är viktigt att se till helheten i relation till närområdets miljöer. 

Från Torpagatan byggs en ny lokalgata och flerbostadshus placeras utmed gatan. I områdets mittendel, norr om före detta Renströmska sjukhuset, byggs nya flerbostadshus kring kullen. 

Den kulturhistoriskt intressanta miljön och dess byggnader ska bevaras vilket ställer krav på hur de nya byggnaderna utformas.

I anslutning till Studiegången, Rosendal, byggs två nya hus. Bostadshusens höjd varierar mellan cirka fyra till åtta våningar mot gatan. Det kuperade läget innebär att även suterrängvåningar kommer att byggas. Åt något håll kommer därför vissa av husen att bli upp emot tio våningar.

Parkeringsplatser kommer till övervägande del att finnas i garage under bostäderna och i p-hus i norra delen av området. Kålltorps sjukhem rivs för att ge plats åt nya flerbostadshus samt en ny skola och förskola i områdets sydvästra del.

Utvecklingen i Östra Kålltorp

Utvecklingen i Östra Kålltorp

Seniorgården med plats för cirka 30 seniorbostäder.

Kontakt

  • Mikael Reidal
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 8 juli 2021