Fram till och med den 22 januari är det möjligt att granska andra etappen av förslaget till ny detaljplan på Pumpgatan.

Den största förändringen sedan samrådsförslaget är att de kvarter som innehåller skolan bryts ut och fortsätter i en separat detaljplan.

I den detaljplan som nu är på granskning har arbetet under hösten fokuserats på funktioner och utformning av gator, torg och kaj, det vill säga allmän plats.

Den största förändringen sedan samrådsförslaget är att de kvarter som innehåller skolan bryts ut och fortsätter i en separat detaljplan.

Även genomförandefrågor och utbyggnadsordning har studerats för att se till att säkra tekniska lösningar och att förbereda alla parter för att snabbt kunna gå in i byggfas när planen antas.

Du kan titta på det färdiga förslaget till detaljplan för Pumpgatan, etapp 2, på stadsbyggnadskontorets utställning på Köpmansgatan 20 och i Älvrummet på Lindholmspiren 3-5. Förslaget finns också tillgängligt på Plan och byggprojekt på webben där det också är möjligt att lämna sina eventuella anmärkningar.

Publicerad 7 januari 2019 (Uppdaterad 21 juli 2020)