Rambergsstadens idrottsområde

Området söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena, kan nu komma att förnyas. Lundbybadet och Rambergsrinken behöver utvecklas och eftersom Lundby sjukhus behöver ersättas kan det flyttas hit.

Ny simhall, ishall och nytt sjukhus vid Rambergsstadens idrottsområde

Tyck till om Rambergsstadens idrottsområde i vår enkät

I området runt Bravida Arena finns det möjligheter för utveckling. Inte minst behöver Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken få nya lokaler eftersom de i dag är i dåligt skick och behöver ersättas. Badhuset är väldigt populärt och välbesökt, och därför kommer det nya badhuset bli större än vad det är i dag.

Meningen är inte att någon av idrottsanläggningarna ska flyttas, men de kan behöva nya placeringar inom området. Målsättningen är att de gamla anläggningarna ska finnas kvar tills de nya byggts så att verksamheten inte behöver pausa. 

Samtidigt planeras för nya lokaler för Lundby Sjukhus inom området. Västra Götalandsregionen planera för ett nytt specialistsjukhus som en ersättning för befintliga Lundby närsjukhus. Sjukhuset kommer att ha uppdraget att arbeta med öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Gångstråk där det ska finnas möjligheter till spontanaktiviteter planeras mellan byggnaderna. Platser där det finns möjlighet till såväl aktiviteter som vila och som kan användas året om. Utformningen är tänkt att skapa ett tryggare, aktivare och trivsammare område. Det kan också bli ett mindre antal bostäder i området, men det är något som ännu inte är helt bestämt.

De planerade förändringarna kommer innebära att bensinmacken som finns där i dag kommer att behöva förändra sin verksamhet. Förhoppningen är att det fortsatt ska kunna finnas matservering i området men det är oklart hur i detta tidiga skede. Parkeringsfrågan är också viktig att lösa. Parkering planeras i första hand samlat i ett gemensamt parkeringshus.

Kring Wieselgrensplatsen är det mycket som kan utvecklas i framtiden. Just nu håller stadsbyggnadskontoret på att ta fram en detaljplan för det aktuella området söder om Wieselgrensplatsen, vilket innebär att olika lösningar och möjligheter undersöks. Under processen kommer vi även prata med närboende och personer som använder verksamheterna kring deras upplevelse av platsen och hur den kan utvecklas.

Under 2021 kommer ett förslag för detaljplan att gå ut på samråd vilket innebär att det finns möjlighet att lämna sina synpunkter på framtaget förslag.

Uppdaterad 24 juni 2020