Så här kan Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset se ut i framtiden.

Sahlgrenska och Medicinareberget

Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.
Sahlgrenska i framtiden

Följ med på en åkning för att se hur Sahlgrenska kan se ut i framtiden

Såväl forskning som sjukvård kan ta ett stort kliv framåt när Sahlgrenska och Medicinareberget ska utvecklas. Ett nytt kunskapscenter för Life Science ska byggas samtidigt som Sahlgrenska Universitetssjukhus byggs om och byggs ut. En huskropp kommer att brygga över Per Dubbsgatan och därmed fysiskt koppla samman verksamheterna på Medicinareberget med sjukhuset. Övergången kommer vara öppen för allmänheten och en grön miljö skapas för att länka Medicinareberget med Botaniska trädgården och Änggårdsbergen.

Sahlgrenska Life skapar starkare kopplingar mellan sjukvård, akademi, näringsliv och samhälle. Detta ger i sin tur bättre vård till patienterna.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets huvudentré kan flyttas närmare Linnéplatsen, samtidigt som spårvagnshållplatsen flyttas 100 meter och utvecklas för utökad kollektivtrafik. Såväl cykelstråken som gångbanorna genom området kommer också förbättras för att öka tillgängligheten till området utan att öka biltrafiken. Utvecklingen av gatunätet och trafikslagen kommer också att stärka kopplingen till Chalmers.

Sahlgrenska Life skapar starkare kopplingar mellan sjukvård, akademi, näringsliv och samhälle. Detta ger i sin tur bättre vård till patienterna.

Befolkningens behov av sjukvård ökar och sjukhuset växer. När området runt Per Dubbsgatan utvecklas förändras stadsbilden. Det innebär att några av de äldre kulturhistoriskt intressanta byggnaderna kan behöva ersättas av nya som uppfyller moderna krav på sjukvård och forskning. En byggnad som kommer att bevaras är den så kallade Vanföreanstalten från 1914, som är väl synlig i stadsbilden och har ett högt kulturhistoriskt värde.

Detaljplanearbetet är en del i ett större stadsutvecklingsprojekt för Medicinareberget. Fastighetsägaren Akademiska Hus planerar i samarbete med Göteborgs Stad en centralt belägen, modern och inbjudande stadsmiljö i anslutning till universitetsområdet. I nästa steg ska hela Medicinareberget utvecklas och länkas samman med Annedal och Linné. Då kan det också bli 400 student- och gästforskarbostäder, 800–1300 vanliga bostäder samt verksamheter som handel, service och skolor. Denna utveckling följer intentionerna i det planprogram för Sahlgrenska och Medicinareberget som antogs av byggnadsnämnden 2014, men ingår inte i den aktuella detaljplanen.

Frågor och svar om Sahlgrenska och Medicinareberget

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som inkluderar en lång rad av vetenskapliga ämnen som innebär någon form av studier av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.  

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen med syfte att tillsammans skapa en världsledande så kallad translationell miljö. Det betyder att Sahlgrenska Life skapar strukturer för kortare avstånd och starkare koppling mellan vård, akademi, näringsliv och samhälle. Sahlgrenska Life handlar om att snabbare föra kunskaper från forskning till vård för ökad patientnytta, föra patientbehov från vård till forskning, öka den tvärdisciplinära och tvärsektoriella samverkan för ny kunskap och innovation samt bidra till nyttogörande för regional utveckling och tillväxt.

Kollektivtrafiken kommer att få mer plats och bättre hållplatser genom att ett körfält för biltrafiken tas bort i vardera riktningen. Detta innebär att det blir mindre genomfartstrafik på Per Dubbsgatan men också mer utrymme för fotgängare och cyklister. På södra sidan om Per Dubbgatan skapas ett pendelcykelstråk med tydlig separering mellan cyklister och gående. 

Blåljus kommer ha en egen väg västerut som de kan nyttja vid köer för att säkra att de alltid kommer fram snabbast möjligast. De har även möjlighet att nyttja kollektivtrafikkörfälten vilket resulterar i bättre framkomlighet än dagens situation. 

Det kommer att finnas tydlig skyltning och goda möjlighet att akut ta sig till sjukhuset.

När sjukvården utvecklas krävs nya specialanpassade lokaler. Placeringen styrs dels av sjukhusets interna samband, dels av var ambulansinfarter, helikopterplatta och andra entréfunktioner kan placeras på området. Målet är att föra samman forskning och sjukvård vilket har flera vinster, inte minst för patienten.

Kontakt

  • Viveca Risberg
  • projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
Uppdaterad 6 juli 2021