Så här kan Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset se ut i framtiden.

Sahlgrenska och Medicinareberget

Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.
Medicinareberget-SahglrenskaLife-skarmdumpfilm-stadsbyggnadskontoret_275kb.jpg

Följ med på en åkning för att se hur Sahlgrenska kan se ut i framtiden

Såväl forskning som sjukvård kan ta ett stort kliv framåt när Sahlgrenska och Medicinareberget ska utvecklas. Ett nytt kunskapscenter för Life Science ska byggas samtidigt som Sahlgrenska Universitetssjukhus byggs om och byggs ut. En huskropp kommer att brygga över Per Dubbsgatan och därmed fysiskt koppla samman verksamheterna på Medicinareberget med sjukhuset. Övergången kommer vara öppen för allmänheten och en grön miljö skapas för att länka Medicinareberget med Botaniska trädgården och Änggårdsbergen.

Sahlgrenska Life skapar starkare kopplingar mellan sjukvård, akademi, näringsliv och samhälle. Detta ger i sin tur bättre vård till patienterna.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets huvudentré kan flyttas närmare Linnéplatsen, samtidigt som spårvagnshållplatsen flyttas 100 meter och utvecklas för utökad kollektivtrafik. Såväl cykelstråken som gångbanorna genom området kommer också förbättras för att öka tillgängligheten till området utan att öka biltrafiken. Utvecklingen av gatunätet och trafikslagen kommer också att stärka kopplingen till Chalmers.

Sahlgrenska Life skapar starkare kopplingar mellan sjukvård, akademi, näringsliv och samhälle. Detta ger i sin tur bättre vård till patienterna.

Befolkningens behov av sjukvård ökar och sjukhuset växer. När området runt Per Dubbsgatan utvecklas förändras stadsbilden. Det innebär att några av de äldre kulturhistoriskt intressanta byggnaderna kan behöva ersättas av nya som uppfyller moderna krav på sjukvård och forskning. En byggnad som kommer att bevaras är den så kallade Vanföreanstalten från 1914, som är väl synlig i stadsbilden och har ett högt kulturhistoriskt värde.

Detaljplanearbetet är en del i ett större stadsutvecklingsprojekt för Medicinareberget. Fastighetsägaren Akademiska Hus planerar i samarbete med Göteborgs Stad en centralt belägen, modern och inbjudande stadsmiljö i anslutning till universitetsområdet. I nästa steg ska hela Medicinareberget utvecklas och länkas samman med Annedal och Linné. Då kan det också bli 400 student- och gästforskarbostäder, 800–1300 vanliga bostäder samt verksamheter som handel, service och skolor. Denna utveckling följer intentionerna i det planprogram för Sahlgrenska och Medicinareberget som antogs av byggnadsnämnden 2014, men ingår inte i den aktuella detaljplanen.

Uppdaterad 25 februari 2021