Så här kan Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset se ut i framtiden.

Sahlgrenska och Medicinareberget

Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.

Frågor och svar om Sahlgrenska och Medicinareberget

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som inkluderar en lång rad av vetenskapliga ämnen som innebär någon form av studier av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.  

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen med syfte att tillsammans skapa en världsledande så kallad translationell miljö. Det betyder att Sahlgrenska Life skapar strukturer för kortare avstånd och starkare koppling mellan vård, akademi, näringsliv och samhälle. Sahlgrenska Life handlar om att snabbare föra kunskaper från forskning till vård för ökad patientnytta, föra patientbehov från vård till forskning, öka den tvärdisciplinära och tvärsektoriella samverkan för ny kunskap och innovation samt bidra till nyttogörande för regional utveckling och tillväxt.

Kollektivtrafiken kommer att få mer plats och bättre hållplatser genom att ett körfält för biltrafiken tas bort i vardera riktningen. Detta innebär att det blir mindre genomfartstrafik på Per Dubbsgatan men också mer utrymme för fotgängare och cyklister. På södra sidan om Per Dubbgatan skapas ett pendelcykelstråk med tydlig separering mellan cyklister och gående. 

Blåljus kommer ha en egen väg västerut som de kan nyttja vid köer för att säkra att de alltid kommer fram snabbast möjligast. De har även möjlighet att nyttja kollektivtrafikkörfälten vilket resulterar i bättre framkomlighet än dagens situation. 

Det kommer att finnas tydlig skyltning och goda möjlighet att akut ta sig till sjukhuset.

När sjukvården utvecklas krävs nya specialanpassade lokaler. Placeringen styrs dels av sjukhusets interna samband, dels av var ambulansinfarter, helikopterplatta och andra entréfunktioner kan placeras på området. Målet är att föra samman forskning och sjukvård vilket har flera vinster, inte minst för patienten.

Publicerad 5 september 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)