Förslaget Haga hjärta Linné vann markanvisningstävlingen för Skanstorget.

Skanstorget

Skanstorget ska utvecklas och förtätas. Här planeras bland annat 200 nya bostäder att byggas med både hyres- och bostadsrätter. Med hjälp av förtätningen kan det skapas mer liv i området och ge förutsättningar för fler kommersiella verksamheter. Nu väntar en formell plan- och bygglovsprocess hos stadsbyggnadskontoret. Här prövas att det förslag som finns kan verkställas och att det byggs enligt den plan- och bygglag som finns i Sverige.
Planering pågår. Beräknas klart tidigast 2025.

Frågor och svar

Vi har en bostadsbrist i Göteborg och ett av våra politiska uppdrag är att förtäta staden och bygga fler bostäder. En av många platser vi förtätar är Skanstorget. Fastighetsnämnden, som är markägare och ansvarar för bostadsförsörjningen inom Göteborgs Stad, har önskat att denna markanvisning ska vara öppen för göteborgarna att få avgöra vem som vinner tävlingen genom röstning.

En markanvisning ges till en utvald aktör som får ensamrätt att förhandla vidare med markägaren om ett avtal för att utveckla och köpa den aktuella marken.

En markanvisningstävling är en tävling som riktar sig mot fastighetsbranschen där branschen kan lämna in förslag och bidrag till Göteborgs Stad över hur, i det här fallet, nya Skanstorget ska se ut. Göteborgs Stad, som idag är markägare till Skanstorget, bestämmer vilka krav som ska uppfyllas för att kunna vinna tävlingen och därmed få markanvisningen.

Det är upp till branschen att komma med förslag hur kraven kan verkställas och hur platsen kan bebyggas. Den aktör som får en markanvisning har ensamrätt att förhandla vidare med markägaren, i detta fall Göteborgs Stad och fastighetskontoret, om det aktuella området för att antingen köpa marken eller hyra den via ett tomträttsavtal av staden.

Fastighetsnämnden är markägare för det aktuella området och för att markanvisningen juridiskt ska gälla måste även ett formellt beslut tas av nämnden. Ärendet beräknas komma upp på nämndens sammanträden innan årsskiftet.

 

Förslagen och skissbilderna som du kan rösta på är enbart exempel på hur det kan komma att se ut på Skanstorget. I samband med att det vinnande förslaget offentliggörs presenteras byggintressenten som ligger bakom det vinnande förslaget.

Nu börjar en ny del i byggprocessen där byggintressenten samarbetar med fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret säkerställer tillsammans med den vinnande byggintressenten att förslaget kan verkställas och att det byggs enligt den plan- och bygglag som finns i Sverige. Fastighetskontoret samarbetar med den vinnande byggintressenten, förhandlar och skriver avtal som markägare. Alla beslut om markanvisning tas av fastighetsnämnden. Markanvisningen för Skanstorget beräknas tas upp innan årsskiftet.

De parkeringar som finns på området som ska markanvisas kommer att försvinna men ersättas av nya. En underjordisk parkering kommer att byggas.

De p-platser som finns idag kommer inte att ersättas med nya under byggtiden. Istället hänvisar Göteborgs Stad till de befintliga parkeringar som finns i området. I appen Parkering Göteborg kan du se var det finns andra parkeringsplatser i området och hela Göteborg. Appen visar även om platserna är lediga eller inte.

 

Det är för tidigt att säga när nya Skanstorget är klart. Troligtvis inte före 2025.

Innan en intresseanmälan kan göras måste markanvisningstävlingen vara avgjord så att rätt aktörer kan ta emot din intresseanmälan.

 

Publicerad 19 juni 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)