Vad?

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av Södra Älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området.

Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen.

Var?

Skeppsbron ligger i centrala Göteborg vid Göta älv mellan Packhuskajen och Masthuggskajen och hör till Älvstadens område Södra Älvstranden.

Varför?

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.

När?

Just nu pågår planeringsarbete. I slutet av 2023 kan byggnation av infrastruktur, kaj och kajgarage påbörjas. Byggstart av kvarter med bostadshus beräknas till 2025 och första inflyttning kan ske år 2027.

Merkurhusets tillbyggnad mot Stora Badhusgatan har inflyttning vid årskiftet 2021/2022.

Den första etappen med resecentret Stenpiren samt spårväg är redan klart.

Vem?

Det stora planeringsarbete som pågår nu involverar Älvstranden Utveckling, trafikkontoret, Higab och Göteborgs Stads Parkering.

Det konsortie som bildats för kvartershusen består av följande byggherrar: 
AF-gruppen, Nordr, Platzer, TB-Gruppen, Studor och BJC.Group.

Planen är att Skeppsbron på sikt ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.

Frågor och svar

Detaljplanen bygger i grunden på det dialogarbete som genomfördes 2005-2006, som en inledning till planprocessen. Efter samrådet 2009 där medborgarna har möjlighet att lämna in synpunkter arbetades förslaget till detaljplan om. Den nuvarande detaljplanen inkluderar göteborgarnas idéer om exempelvis önskan om ett bad, tillgängligheten och mötesplatserna vid vattnet som ska vara öppna för alla. Att Kinesiska Muren skulle bevaras var också ett önskemål från många göteborgare.

Skeppsbron ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling och en mötesplats för alla göteborgare, oavsett ekonomiska förutsättningar, bakgrunder och intressen. För att detta ska bli verklighet ligger fokus på att skapa ett variationsrikt utbud av upplevelser och en god arkitektur. Projektet arbetar för så låg klimatpåverkan som möjligt. 

Rosenlundsverket kommer på sikt att tas bort. Planering pågår för en nedstängning och flytt av verksamheten vilket kan ske tidigast om femton år.

Under samrådstiden framkom önskemål från göteborgarna att bevara Kinesiska Muren. Byggnaden ägs av Göteborgs stad, och ännu är det inte klart vad det blir för innehåll. Den nya detaljplanen tillåter mycket, så länge det är en användning som fungerar med byggnadens kulturvärden och så länge det inte stör omgivningen. Bostäder och förskola är exempel på innehåll som har diskuterats.

Precis som med Kinesiska Muren har göteborgarna önskat att Merkurhuset ska bevaras.
Den främre delen av huset som vetter mot älven kommer att bevaras i enlighet med detaljplanen. Byggnaden har grundförstärkts och kommer att renoveras. Ett gårdshus samt en flygel på baksidan har rivits, också det i enlighet med detaljplanen. Byggnation pågår av en ny byggnad som kopplas på Merkurhuset, med restaurang i markplan och kontor på övriga våningar. Inflyttning beräknas till årskiftet 2021/2022.

Kontakta oss

  • Lina Gudmundsson
  • Programledare, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 57
  • Melina Garhed
  • Marknadsansvarig, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 09
  • Kundservice
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 19 60
700

bilar får plats i det underjordiska kajgaraget som ska byggas på Skeppsbron.

60%

60 % av ytan på Skeppsbron ska bli bostäder, park och kajstråk. Resterande 40 % ska bli butiker, caféer och restauranger.

1

utomhusbad kan bli verklighet vid Skeppsbron.

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 26 oktober 2021