Skeppsbron

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. De gamla byggnaderna Merkurhuset och Kinesiska muren kommer bevaras, samtidigt som det ska byggas 450 nya bostäder och ges plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.
Status: Planering pågår. Beräknas klart: 2027.

Frågor och svar

Detaljplanen bygger i grunden på det dialogarbete som genomfördes 2005-2006, som en inledning till planprocessen. Efter samrådet 2009 där medborgarna har möjlighet att lämna in synpunkter arbetades förslaget till detaljplan om. Den nuvarande detaljplanen inkluderar göteborgarnas idéer om exempelvis önskan om ett bad, tillgängligheten och mötesplatserna vid vattnet som ska vara öppna för alla. Att Kinesiska Muren skulle bevaras var också ett önskemål från många göteborgare.

Båda kommer att bevaras - vilket var ett önskemål från göteborgarna under samrådstiden när medborgarna hade möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Kinesiska Muren ägs av staden, och ännu är det inte klart vad det blir för innehåll. Den nya detaljplanen tillåter mycket, så länge det är en användning som fungerar med byggnadens kulturvärden och så länge det inte stör omgivningen. Bostäder och förskola är exempel på innehåll som diskuterats. Merkurhuset ägs av en privat fastighetsägare och kommer även i fortsättningen att innehålla verksamhetslokaler.

Skeppsbron ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling och ska utvecklas med en tydlig miljöprofil. Det ska också klart framgå för besökare och boende att Skeppsbron har fokus på miljö. Solfångare och grönytor på taken samt grönskande väggar till exempel betyder mycket för miljön. Givetvis kommer den senaste miljötekniken att användas.

Rosenlundsverket kommer ligga kvar på Skeppsbron utifrån vad vi vet idag. Efter politiskt beslut genomför Göteborg Energi just nu en utredning kring vilka konsekvenser en eventuell flytt skulle få.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 29 mars 2019)