Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.
Planering och byggande pågår.

Frågor och svar

Detaljplanen bygger i grunden på det dialogarbete som genomfördes 2005-2006, som en inledning till planprocessen. Efter samrådet 2009 där medborgarna har möjlighet att lämna in synpunkter arbetades förslaget till detaljplan om. Den nuvarande detaljplanen inkluderar göteborgarnas idéer om exempelvis önskan om ett bad, tillgängligheten och mötesplatserna vid vattnet som ska vara öppna för alla. Att Kinesiska Muren skulle bevaras var också ett önskemål från många göteborgare.

Skeppsbron ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling och ska utvecklas med en tydlig miljöprofil. Det ska också klart framgå för besökare och boende att Skeppsbron har fokus på miljö. Solfångare och grönytor på taken samt grönskande väggar till exempel betyder mycket för miljön. Givetvis kommer den senaste miljötekniken att användas.

Rosenlundsverket kommer ligga kvar på Skeppsbron utifrån vad vi vet idag. Efter politiskt beslut genomför Göteborg Energi just nu en utredning kring vilka konsekvenser en eventuell flytt skulle få.

Under samrådstiden framkom önskemål från göteborgarna att bevara Kinesiska Muren. Byggnaden ägs av Göteborgs stad, och ännu är det inte klart vad det blir för innehåll. Den nya detaljplanen tillåter mycket, så länge det är en användning som fungerar med byggnadens kulturvärden och så länge det inte stör omgivningen. Bostäder och förskola är exempel på innehåll som har diskuterats.

Precis som med Kinesiska Muren har göteborgarna önskat att Merkurhuset ska bevaras.
Den främre delen av huset som vetter mot älven kommer att bevaras i enlighet med detaljplanen. Byggnaden har grundförstärkts och kommer att renoveras. Ett gårdshus samt en flygel på baksidan har rivits, också det i enlighet med detaljplanen. Här har nu byggnationen startat av en ny byggnad som kopplas på Merkurhuset, med restaurang i markplan och kontor på övriga våningar.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 29 juli 2020)