Slottsskogsvallens entrépark

I takt med att Göteborg växer får Slottsskogsvallens entrépark en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken med tillhörande skogskullar ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna.

Frågor och svar

Förslaget SPEG-LING som tagits fram av Nyréns Arkitektkontor vann tävlingen.

Det vinnande teamet ritar nu klart förslaget och tar fram bygghandlingar. Upprustningen av parken kommer genomföras under perioden 2019–2020. Målet är att parken ska vara helt klar till jubileumsåret 2021.

Juryn har valt det tävlingsförslag som bäst svarar upp mot krav och önskemål i tävlingsprogrammet. När man sedan arbetar vidare med förslaget är det möjligt att vissa justeringar kan komma att göras, men kärnan i förslaget består. Enligt tävlingsprogrammet ska de tävlande komma med förslag på hur parken ska rustas upp och utvecklas samtidigt som man tar vara på kvalitéer som området har redan idag. Det innebär bland annat att lyfta fram områdets kulturhistoriska värden, bevara möjligheten att spela boule, cykla och ha evenemang i området.

Parken är en viktig del av Slottsskogsvallsområdet och en historisk plats i Göteborg. Syftet med tävlingen är att få fram en attraktiv och gestaltad park för aktivitet. Tävlingsformen säkerställer att man får in flera förslag som kan vägas mot varandra, så att uppgiften blir belyst från flera olika aspekter, och att man slutligen väljer är det som bäst överensstämmer med plats och funktion.

Enligt lagen om offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör. Då det i det här fallet även är en tävling är det avgörande att jurymedlemmarna gör sin bedömning enbart utifrån förslagen och inte riskerar att påverkas av andra faktorer. Därför är förslagen anonyma även för juryn.

Från den 20 december 2017 har tävlingsbidragen funnits på www.stadsutveckling.goteborg.se/slottsskogsvallen. Mellan den 21 december och 5 mars visades bidragen också upp i Stadsmuseets utställningshall och i entrén till Slottsskogsvallens gym. Både på webbsidan och vid de fysiska utställningarna har alla som vill haft möjlighet att tycka till om vad de gillar och inte gillar med de olika förslagen

Totalt har cirka 450 kommentarer kommit in kring de olika förslagen. För att juryn skulle kunna fatta ett så bra beslut som möjligt har de fått in synpunkter från olika referensgrupper. Synpunkterna från allmänheten har fungerat som en referensgrupp. Andra referensgrupper har bestått av sakkunniga på stadsbyggnad, bygglov, drift, ekonomi, genomförande och trafik. De synpunkter som kommit in från referensgrupperna har varit en del av underlaget som juryn haft när den gjort sin helhetsbedömning och värdering av förslagen.

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av följande sakkunniga: Ordförande: Anders Ramsby, förvaltningsdirektör, idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad Axel Peterson, utvecklingsledare, idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad Ilona Stehn, landskapsarkitekt, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad Magnus Sigfusson, stadsutvecklingsdirektör, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Sabina Richter, landskapsarkitekt. Utsedd av (LAR/MSA) Sveriges arkitekter Mårten Setterblad, landskapsarkitekt. Utsedd av (LAR/MSA) Sveriges arkitekter

Tävlingsprogrammet byggde på dialoger och intervjuer som genomförts med olika grupper, då synpunkter och önskemål samlats in. Dessutom har programmet tagit hänsyn till de verksamheter och funktioner som finns i området redan idag, samt till intresset att bevara de kulturhistoriska inslagen. Att gestalta en attraktiv park med dessa funktioner är en komplex process och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Jurymedlemmarna var utvalda för att de tillsammans har den kompetens och kunskap som krävs för att kunna jämföra förslagen ur alla aspekter och ta ett väl underbyggt beslut.

Förslaget innehåller permanent parkering för 40 - 60 bilar samt ytor som kan användas för evenemangsparkering eller för tillfällig parkering då parkeringsbehovet är särskilt stort. I uppdraget ingick också att ge förslag på multifunktionella ytor som kan användas för både evenemangsparkering och aktivitet. Eftersom närområdet är i ständig förändring har förslaget en flexibilitet, så att antalet permanenta parkeringar kan förändras.

Publicerad 12 december 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)