Visionsbild av Göteborgs Stadslinbanas station vid Wieselgrensplatsen.

Visionsbild av Göteborgs Stadslinbanas station vid Wieselgrensplatsen.

Göteborgs stadslinbana

Det planeras för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven och vidare på Hisingen. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det kommer att ta cirka 12 minuter att ta sig från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.
Status: Statusrapport redovisad från Trafikkontoret. Trafiknämnden får möjlighet att fatta beslut i ärendet 28 november.

Frågor & svar

Driftstart:

Planeras till 2021 (ett slutgiltigt investeringsbeslut planeras att fattas årsskiftet 2019/2020)

Planerad sträckning: Järntorget–Lindholmen–Västra Ramberget–Wieselgrensplatsen.

Längd: Cirka 3000 meter.

Höjd: Gondolerna beräknas gå 50-100 meter upp i luften, med cirka 40-115 meter höga torn.

Antal gondoler: Cirka 40

Kapacitet: Cirka 2 000 resenärer per riktning och timme (som en spårvagnslinje i femminuterstrafik).

Turtäthet: Gondolerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum.

Restid mellan ändhållplatser: Cirka 12 minuter.

Hastighet: Cirka 20 km/h.

Teknisk livslängd: Cirka 30-50 år. (Byggnader cirka 100-120 år.)

Uppskattad investeringsvolym enligt tidiga kostnadsskattningar i åtgärdsvalsstudien 2016:

Cirka 1,1 miljard kronor. (I den pågående genomförandestudien arbetar projektet med att identifiera och specificera den totala investeringskostnaden.)  

Uppskattat kostnad för drift och underhåll enligt tidiga beräkningar i åtgärdsvalsstudien 2016:

Cirka 40 - 50 miljoner kronor per år. (I den pågående genomförandestudien arbetar projektet med att identifiera och specificera den totala årliga driftskostnaden.)

Idag (30 oktober 2019) har trafikkontoret och projekt Göteborgs stadslinbana presenterat resultatet av de 5 uppdrag som trafiknämnden gav i april tidigare i år, i anknytning till Göteborgs stadslinbana. Under Nyheter finns en statusrapport "Alternativ stadslinbana presenterad" med information om vad presentationen innehöll.

Det här händer härnäst:

Den 28 november får trafiknämnden möjlighet att fatta beslut om ärendet, till det ärendet redovisas alla underlag från utredningarna. Omkring den 20 november kommer de att offentliggöras på goteborg.se.

Lång beslutsprocess kvarstår

Som vi informerat om tidigare har projektet Göteborgs stadslinbana en komplex och tidskrävande beslutsprocess framför sig innan besked kan lämnas om och hur projektet ska gå vidare. Information och beslut i trafiknämnden är bara ett första steg.

Till följd av att projekt Göteborgs stadslinbana har ett antal planeringsinriktningar som beslutats om i kommunfullmäktige 2016, vilka inte kommer uppfyllas i och med det nya förslaget, behöver projektet därefter vidare till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen, för beslut om fortsättning.

Eftersom projektet också är ett av Sverigeförhandlingens avtalade fyra kollektivtrafikobjekt i Göteborg behöver de andra parterna i Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och staten också involveras i beslutsprocessen.

 

Genomförandestudien är en del av stadens byggprocess. Den görs efter en åtgärdsvalsstudie men före investeringsbeslut, projektering och byggnation. Genomförandestudien för stadslinbanan följer de tolv planeringsinriktningar som trafiknämnden, samt Göteborgs Stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige fastslog sommaren 2016. Trafikkontoret har uppdraget att göra genomförandestudien men tar hjälp av flera, däribland projektentreprenören NCC. Genomförandestudien är en utredning som ska säkerställa att det går att genomföra projektet. Projektets omfattning och innehåll slås fast liksom kostnaden för att genomföra projektet samt vilken tid som det tar att bygga och de tillstånd som behövs för att anlägga en stadslinbana söks. Om Göteborgs Stads kommunfullmäktige och Regionfullmäktige fattar ett investeringsbeslut så kommer genomförandestudien att utgöra ett underlag för fortsatt projektering och byggnation. 

Nej, investeringsbeslut, det vill säga det slutgiltiga beslutet om en stadslinbana ska byggas, beräknas fattas av Göteborgs Stads kommunfullmäktige under den första delen av 2020.

Vi som arbetar med stadslinbanan vill gärna höra göteborgarnas synpunkter kring den kommande stadslinbanan – på så sätt får vi viktig information om vad vi behöver utreda och lösa.

Ja, trafikkontoret har gjort en åtgärdsvalsstudie för stadslinbana som finns att läsa här.

 

I kapitel 3–4 finns bland annat en redogörelse för hur olika alternativ löser de behov som finns.

 

Vi har bland annat tittat på alternativa busslinjer, spårväg och utökad färjetrafik med ombyggda färjelägen, men de här alternativen uppfyller inte i detta läget de uppsatta målen i samma utsträckning som stadslinbanan.

 

Den jämförelse som har gjorts mellan alternativen stadslinbana, Lindholmsförbindelsen*, gång- och cykelbro samt utökad färjetrafik visar att stadslinbanan bäst uppfyller målen, till exempel genom att inom bara några år kunna bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik. Stadslinbanan blir också en naturlig tvärlänk i det nya kollektivtrafiksystemet som då avlastar idag trånga sektorer som tex Brunnsparken.

 

Det kommer att gå snabbt att förflytta sig från Järntorget i väster till Wieselgrensplatsen på centrala Hisingen.

 

Vi ser också att stadslinbanan skapar en ny förbindelse över älven, idag är Götaälvbron en sårbar länk.

 

Vi får nytt liv till Wieselgrensplatsen, som idag känns ”dåligt befolkad”, och binder ihop staden på ett positivt och mycket miljövänligt sätt.

 

Genom att Volvo kommer att bygga sitt framtida huvudkontor vid station Västra Ramberget är just placeringen av den stationen viktig för de som kommer att arbeta där men också för staden som verkar för ett mer hållbart resande. Detta tillskott av kollektivtrafik kommer minska trycket på omkringliggande vägar och förbättra Göteborgs luft.

 

Stadslinbana är kostnadseffektiv med relativt kort planeringstid men ändå kapacitetsstark. Går att likställas med en spårvagnslinje med 5 minuters trafik.

 

Stadslinbana skapar ett nytt och intressant kollektivtrafikslag som ger resenären ytterligare möjligheter att ta sig fram i staden. Stadslinbanan stämmer väl in i den målbild som Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad beslutat om för framtidens kollektivtrafik.

 

Trafiksystemet som helhet blir mer flexibelt och robust om olika tekniska lösningar används.

 

* Lindholmsförbindelsen är en fast förbindelse mellan Lindholmen och Göteborgs fastland. Om det blir tunnel eller bro är ännu inte bestämt. I första hand är den avsedd för kollektivtrafik. Blir det en bro så blir det även för cykel och gående. 

 

 

Ja det finns planer på ytterligare två linjer, dock inväntar vi erfarenheter från den första planerade linjen innan ytterligare åtgärdsvalsstudier eller liknande startas för nya linjer.

 

Stadslinbana Backa-Bäckebol-Hjällbo-Kortedala (gul linje) är nästa linbanesträckning på ritbordet. Genom linbanans egenskap att överbrygga barriärer har stråket mellan Selma Lagerlöfs Torg-Bäckebol-Hjällbo-Kortedala identifierats som intressant för en koppling. Länken skulle innebära att en tvärförbindelse uppstår i ett läge som inte tidigare varit aktuellt på grund av de svåra topografiska förhållandena och nödvändigheten att korsa väg, järnväg och älv. Att på detta sätt skapa helt nya resmöjligheter med förbättrad tillgänglighet som följd kan stärka platserna längs stråket och öka möjlighe­terna till förtätning med bostäder och verksamheter. Att ta sig från Kortedala till norra Backa i morgontrafiken tar idag 41 minuter, men med stadslinbanan skulle det ta 16 minuter. Den här linbanesträckningen bedöms preliminärt ha en likvärdig investerings- och driftskostnad, som stadslinbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget.

 

Stadslinbana Svingeln–Gullbergsvass–Ringön–Brunnsbo (brun linje) Den här stadslinbanan skulle kunna bli aktuell i ett senare skede när Gullbergsvass och eventuellt Ringön har exploaterats. Den här linbanesträckningen bedöms preliminärt ha en likvärdig investerings- och driftskostnad som stadslinbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget.

Varför vill Göteborg bygga en stadslinbana?

2035 beräknas storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille ha fler än 800 000 invånare och närmare 400 000 arbetsplatser, vilket innebär att kollektivtrafiken måste utvecklas och byggas ut. Linbanor finns med i ”Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille”, som tagits fram i dialog med allmänhet, organisationer, näringsliv och kommuner. Linbanor är idealiska för att överbrygga älvar, trafikleder och andra typer av barriärer. De är separerade från övrig trafik, driftssäkra och har relativt låga driftskostnader. Den stadslinbana som nu planeras mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kan avlasta centrala bytespunkter som Brunnsparken och skapar en ny tvärlänk i kollektivtrafiken.

 

Varifrån kommer idén om en stadslinbana i Göteborg?

Det hela började med en stor medborgardialog kring Göteborgs 400-årsjubileum som firas år 2021. Det kom in mängder av förslag kring hur göteborgarna vill att staden ska se ut och fungera i framtiden. Flera förslag handlade om en linbana över älven.

Vad kommer det kosta att åka med stadslinbanan?

Stadslinbanan kommer att ingå i kollektivtrafiken och du reser med samma Västtrafikbiljett som på stadens bussar, spårvagnar, tåg och båtar.

 

Kommer gondolen att stanna vid varje station, eller bara sakta in?

Vi planerar för att gondolerna ska stanna 2 x 20 sekunder för av- respektive påstigning. En gondol var 45:e sekund gör att det blir ett jämnt flöde.

 

Hur lång tid tar det från Järntorget till Wieselgrensplatsen?

Totalt tar resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen ca 12 minuter: Järntorget-Lindholmen ca 4.5 minuter Lindholmen-Västra Ramberget ca 3.5 minuter Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen ca 3.5 minuter 

 

Hur många passagerare klarar stadslinbanan?

Stadslinbanan ska klara 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik. Varje gondol rymmer ca 25 passagerare.

 

Får jag ta med husdjur?

Troligtvis kommer du kunna ta med djur i vissa gondoler. Vi arbetar på att hitta en bra lösning för både allergiker och djurägare.

 

Kan jag ta med cykel/rullstol/barnvagn?

Vi planerar för att du ska kunna ta med såväl rullstolar, cyklar och barnvagnar i gondolerna. Det ska vara god tillgänglighet för alla. Ibland kanske det inte finns plats, men då är det bara 45 sekunder till nästa gondol.

 

Kommer stadslinbanan att störa båttrafiken över älven?

Nej, det är inga som helst problem för sjöfarten på älven. Stadslinbanan går klart över segelbar höjd.

 

Kommer ni ta bort Älvsnabben nu? Varför sätter ni inte bara in fler båtar?

Älvfärjorna kommer att finnas kvar och kan dessutom inte ersätta stadslinbanans sträckning, som går hela vägen till Wieselgrensplatsen.

 

Hur påverkas boende i områden där stadslinbanan passerar?

Stadslinbanans kabiner kommer att gå på hög höjd, ca 50–100 meter, så i de allra flesta fall kommer det inte bli några problem med insyn. Stadslinbanan är ett förhållandevis tyst transportslag och drivs av elmotorer som endast finns på en station.

Hur kommer stadslinbanan att se ut?
Vinnaren i designtävlingen för utformningen av stadslinbanan offentliggjordes 8 februari 2018. Vann gjorde bidraget New Beacons av UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture. Förslaget är inte en färdig bild av hur stadslinbanan kommer att se ut, men det är den designen som man utgår ifrån i det fortsatta arbetet. Det vinnande arkitektteamet kommer att anlitas för att utveckla förslaget till ett gestaltningsprogram, ingå i projektets designråd samt vara rådgivare för design- och utformningsfrågor under detaljprojekteringsfasen.
Mer information och bilder på det vinnande bidraget finns här.

 

Vem kommer att bygga stadslinbanan?
Göteborgs Stad har genomfört en upphandling som avser förberedande utrednings-, projekterings- och kalkylarbete (Fas1) med option på fortsatt detaljprojektering och byggnation av stadslinbanan (Fas2). Den 5:e december 2017 utsågs NCC Sverige AB till entreprenör i projektet, tillsammans med anlitade underleverantörer (bland annat linbaneleverantören Leitner Ropeways).

Upphandlingen gällande projektentreprenör överklagades i december 2017 och i augusti 2018 kontrakterades NCC med underleverantörer som projektentreprenör

 

Hur kommer vinnaren av designtävlingen att arbeta ihop med nu tilldelad entreprenör?

Entreprenören ska så långt som möjligt utgå ifrån det gestaltningskoncept som vinner tävlingen. Trafikkontoret har möjlighet att använda vinnaren som sin rådgivare i gestaltningsfrågor, exempelvis om anläggningen behöver anpassas utifrån krav i detaljplanearbetet eller om entreprenören ser fördelar med vissa tekniska anpassningar.

 

Är stadslinbanan miljövänlig?
Ja, stadslinbana är ett miljövänligt transportmedel med liten miljöpåverkan och kan komma att bidra till minskade utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxid. Dessutom är det ett tystare transportmedel jämfört med andra kollektivtrafikslag. En linbana bedöms ha en mycket liten påverkan på fåglar, fladdermöss och fiskar. Den största miljöpåverkan kommer att ske under byggtiden. Transporter av byggmaterial och anläggningsarbetet kan komma att innebära ökad buller och utsläpp av luftföroreningar under anläggningstiden.

De fyra stadslinbanestationerna (samt placeringen av linbanetorn) innefattas i sju olika detaljplaner, sex planer på Hisingssidan och en på fastlandssidan. Detaljplanen för Masthugget – Järnvågsgatan (som innefattar linbanestationen vid Järntorget) antogs av Göteborgs Stads kommunfullmäktige våren 2018 men är överklagad. De tre övriga stationeras placering utreds just nu och förslagen var på samråd (då man kan ta del av dem och tycka till om dem) under våren 2018. Går allt enligt tidplan för dessa tre detaljplaner kan de antas i Göteborgs Stads kommunfullmäktige under andra halvan av 2019. 

 

Station Järntorget

Det planeras för en linbanestation vid Järntorget, väster om Folkets Hus (som en del av en ny byggnad där). För placering av linbanestationen vid Järntorget tar vi hänsyn till nuvarande trafiksituation, Götatunneln och dess av- och påfarter, verksamheterna i Folkets Hus, närheten till övrig kollektivtrafik och möjligheten att bygga närmaste tornet inom kajkanten.

 

Station Lindholmen

Stationen planeras vid rondellen strax väster om nuvarande busshållplats och Lindholmen Science Park (i slutet av Lindholmsallén). För placering av linbanestationen vid Lindholmen tar vi hänsyn till nuvarande trafiksituation, boende, pågående stadsutvecklingsprogramarbete och framtida tänkt trafiksituation med spårväg både i Lindholmsallén och i en Lindholmsförbindelse (tunnel eller bro). Bygget av linbanestationen förutsätter att ett parkeringshus rivs.

 

Station Västra Ramberget

Här planerar vi för ett läge strax väster om rondellen Inlandsgatan/Gropegårdgatan. För placering av linbanestationen vid Västra Ramberget behöver vi ta hänsyn till skyddad naturmiljö (Ramberget), framtida tänkt exploatering (Campus Lundby) samt linbanelinans fortsatta sträckning förbi närliggande byggnader.

 

Station Wieselgrensplatsen

Här planerar vi för en station i direkt anslutning till spårvagnshållplatsen. För placering av linbanestationen vid Wieselgrensplatsen tar vi hänsyn till nuvarande spårdragning, framtida tänkt trafiksituation med spårväg i markplan i ett stråk söder om det nuvarande (enligt pågående programarbete) samt linbanelinans fortsatta sträckning förbi närliggande byggnader.

 

Varför lägger ni en station vid Järntorget och inte vid Haga station? 

För att få stadslinbanan till Haga station skulle det behövas göra alltför stora ingrepp i den känsliga kulturmiljön och därtill inte kunna få stadslinbanan på plats förrän tågstationen är klar runt 2026. I värderingen av kollektivtrafikanknytningen ser projektet att Järntorget har en mer lokal prägel medan Haga station har en mer regional prägel. 

Kommer det att vara säkert att åka med stadslinbanan?
Tekniken som kommer att användas för att bygga stadslinbanan är beprövad och systemet är tryggt, pålitligt och vädertåligt, då liknande system används bland annat i Alperna. Transport i linbanor är tre gånger säkrare än tåg, spårvagn eller buss och 50 gånger säkrare än bil*. Vi planerar för ett så kallat trekabligt system, som balanserar gondolen och ökar dess stabilitet när det blåser.
Läs gärna mer i vår rapport Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven till 2021.
* Källa: Cable Car Confidential – the essential guide to cable cars, urban gondolas, & cable propelled transit. Creative Projects Inc 2013.

 

Hur är det med tryggheten ombord och på stationerna?
Västtrafik arbetar med stadslinbanans trygghet på samma sätt som med trygghet i dagens övriga kollektivtrafik. Det kommer att finnas övervakningskameror och kommunikationsradio till/från gondolerna. Vi planerar även att ha bemannade stationer, så att det alltid finns personal på plats. I och med att gondolerna går så ofta som var 45:e sekund så är det inget problem att vänta till nästa om man vill välja sitt ressällskap.

Erfarenheter från andra linbanor i Europa visar att trygghetsfrågan inte brukar vara något problem, det är sällsynt med incidenter.

 

Om det blåser, kommer ni att stänga stadslinbanan då? 
Vi kommer att stänga stadslinbanan innan alltför starka vindar drar in över området. Stadslinbanan ska vara så vindstabil att den klarar styv kuling eller mer i sidvind utan att behöva stängas för trafik. Det innebär att den kommer att stängas vid ungefär samma vindstyrkor som busstrafiken över Älvsborgsbron stängs av och det händer bara ett fåtal gånger per år. Stadslinbanan kommer också att stängas av vid kraftiga åskoväder. 

Vad kommer det kosta att bygga Göteborgs stadslinbana?
Enligt tidiga kostnadsskattningar i åtgärdsvalsstudien som gjordes 2016 uppskattades investeringsvolymen till 1,1 miljard. I åtgärdsvalsstudien var flera poster schablonmässigt uträknade. Eftersom det till exempel inte var klart var stationer eller torn skulle ligga eller hur de skulle utformas ingick inte kostnader för:

  • • marklösen och byggnadskonstruktioner i anslutning till stomlinbanestationerna
  • • mer avancerad estetisk utformning av stationer och torn än vad som anses som standard i linbanesammanhang
  • • eventuella anpassningar av omkringliggande trafiklösningar och gaturumsfunktioner

 

Finansieringen av 1,1 miljard kr delas mellan Staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i enlighet med Sverigeförhandlingens avtal.

  • • Statlig medfinansiering                  270 miljoner kr
  • • Västra Götalandsregionen            415 miljoner kr
  • • Göteborgs Stad                               415 miljoner kr

 

Därtill stöttar EU projektet med 28 miljoner kronor genom Elena-bidrag.* Till detta kan ytterligare finansiering från Stat och EU  eventuellt tillkomma.

I den pågående genomförandestudien arbetar projektet med att identifiera och specificera den totala investeringskostnader och den årliga driftskostnaden.

 

* ELENA är ett EU-initiativ som ger ekonomiskt stöd till investeringar och projekt som rör bland annat energieffektivitet, förnybar energi och hållbara transporter.

Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 31 oktober 2019)