Trafiknämnden fick den 30 oktober 2019 en presentation av de fem uppdrag de gett med anledning av Göteborgs stadslinbana om att bland annat halvera investeringskostnaden och presentera alternativ till en linbana.

Trafiknämnden fick den 30 oktober 2019 en presentation av de fem uppdrag de gett med anledning av Göteborgs stadslinbana om att bland annat halvera investeringskostnaden och presentera alternativ till en linbana.

Alternativ stadslinbana presenterad

Idag har trafikkontoret och projekt Göteborgs stadslinbana presenterat resultatet av de 5 uppdrag som trafiknämnden gav i april tidigare i år, i anknytning till Göteborgs stadslinbana. Presentationen var en information och beslut väntas tidigast på trafiknämndens möte den 28 november. Efteråt hölls en pressinformation.

- Vi hade avsatt tre timmar och det kan tyckas som lång tid men med ett så stort och komplext material hade vi ett tajt schema för att hinna gå in i alla delar, berättar Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt, som var den som höll ihop presentationen.

Uppdragen redovisades var för sig med en kort tid för förståelsefrågor mellan uppdragen. Sist gjordes en summering och beslutsprocessen framåt redovisades.

Det första redovisade uppdraget

- Vi hade en röd tråd genom presentationen som inleddes med att titta bakåt med hjälp av den analys som gjorts för att förstå hur 1,1 miljarder kunde bli 4,08 miljarder. Några slutsatser från det arbetet är att helheten inte hängt ihop, det har varit styrning från flera olika organisationer, på många olika nivåer och med flera olika politiska församlingar. Dessutom innebär Sverigeförhandlingen en annorlunda finansieringsmodell som kom in i ett relativt tidigt skede av projektet. Underlagen togs fram 2015-2016 och beslut om Sverigeförhandlingen fattades 2017, berättar Christer.

Det andra redovisade uppdraget

Därefter redovisades uppdraget om "Att initiera en dialog mellan parterna som ingått avtalet om linbanan utifrån eventuellt förändrat innehåll i avtalet." Sverigeförhandingens styrelses medskick var att påminna om vad som står i avtalet vad det till exempel gäller hur kostnader utöver budget ska hanteras och vad kraven för statlig medfinansiering är, om omförhandling skulle bli ett alternativ.

Det tredje redovisade uppdraget

Som tredje punkt redovisades arbetet med referensgruppen och bedömning av annan möjlig finansiering. Referensgruppens medskick var att de tycker att det är av stor vikt att det tillförs ett robust kollektivtrafikalternativ längs med sträckan så snart som möjligt och att de tror att det är sannolikt svårt att få till ett lika robust alternativ som stadslinbanan inom samma tid. De var dessutom tveksamma till om sådana alternativ är billigare än en stadslinbana.

- Vad det gäller potentiell exploatering och hur mycket det kan vara menar både referensgruppen och fastighetskontoret att det rör sig om ca en miljard, berättar Christer men påpekar också att denna siffra är mycket potentiell och ingen siffra som går att direkt applicera i projektet.

Det fjärde redovisade uppdraget

Efter denna inledande start redovisades en återrapportering av regionstyrelsen Västra Götalands uppdrag ”Västtrafik får i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativa lösningar för stråket i samverkan med Trafikkontoret i Göteborgs Stad.”

Utredningen om alternativa lösningar i stråket presentades av en representant från Västtrafik och huvudalternativet är att skapa två färjeskyttlar över älven – en från Rosenlund/Järnvågen till Lindholmen samt en från Stenpiren till Pumpgatan. Färjorna angörs så att byten till buss kan göras så attraktiva och effektiva som möjligt. Utöver detta skapas nya busslinjer för att knyta an till Västra Ramberget och till Wieselgrensplatsen.

- Underlaget är inte direkt möjligt att jämföra med stadslinbanan, restiderna med huvudalternativet blir något längre än med stadslinbana men något kortare än med dagens kollektivtrafik. Avlastningen på Hisingsbron blir också mindre än vad stadslinbanan uppnår, i bästa fall en femtedel, berättar Christer.

Kostnaderna är lägre men eftersom arbetet har bedrivits under kort tid, ska resultaten ses som visioner eller utkast. Ett fortsatt utredningsarbete med utveckling av framtida förbättrade bytespunkter och genare resvägar för att tillvarata potentialen för ett ökat hållbart resande rekommenderas. Huvudalternativet i uppdraget om alternativ är inte lika strukturerande eller barriärbrytande som stadslinbanan men det är skalbart över tid, flexibelt och har lägre investeringskostnad än stadslinbanan.

Det femte redovisade uppdraget

Därefter tog en redovisning av det femte uppdraget vid, nämligen det om ”Att, tillsammans med Västtrafik, studera alternativa utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med minst en halverad investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 080 MSEK), och kraftig minskning av driftskostnad och en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd trafikeringsstart.” I uppdraget har emellertid inte Västtrafik medverkat eftersom Västra Götalandsregionen i maj beslutade att Västtrafik inte längre ingår i projektet.

- Vad det gäller uppdraget om att halvera investeringskostnaden och kraftigt minska kostnaderna för drift och underhåll kan man säga att vi har lyckats, säger Christer. Det finns ett alternativ framme som är snubblande nära och det är en 3-stationslösning med ett enkelt designat torn. Detta alternativ innebär dock avsteg från tidigare ställda krav och förutsättningar samt uppnår inte de kvalitativa nyttor som är förknippade med de ambitioner som återfinns i Göteborgs Stads visions- och styrdokument. Tiden för trafikstart ligger ett kvartal tidigare än vad som bedömdes för konceptanläggningen, det vill säga kvartal 2 2024.

Det alternativ som bäst uppfyller projektets huvudsyfte ”att fungera som en tvärlänk integrerad i kollektivtrafiksystemet” nås enbart om hela sträckan byggs och är också det alternativ som har högst beräknade kostnader. Det är också det alternativ som bäst uppnår de kvalitativa nyttor som är förknippade med de ambitioner som återfinns i Göteborgs Stads visions- och styrdokument, till exempel kopplingen till andra kollektivtrafiksystem och stadsutvecklingen vid Wieselgrensplatsen.

-    Beräkningen av drift-, underhålls och trafikeringskostnaderna visar på en markant minskning jämfört med konceptanläggningen. Den stora skillnaden från beräkningarna i mars är dock att de denna gång är gjorda utifrån Göteborgs stadslinbanas specifika anläggning till skillnad från tidigare då det var en standardlinbana som beräknades. De kraftigt minskade stationsytorna bidrar också mycket till att drift- och underhållskostnaden minskat, säger Christer.

Utgångspunkten har varit att hitta den minsta och enklaste utformningen som bibehåller huvudsakliga krav och kvalitéer från tidigare arbete. I utredningen har ett antal grundläggande förutsättningar för anläggningens utformning betraktats som fasta parametrar. Dessa parametrar har därför inte justerats i de alternativ som utretts. Parametrarna är:

  • 3S teknik
  • Torn och stationsplaceringar
  • Tornhöjder

- Konsekvenserna av att minska en anläggning så pass mycket blir att tidigare ställda krav och inriktningar inte uppfylls på samma sätt. Bland annat är det viktigt att komma ihåg att inget av detta material är avstämt med någon av de parter som var involverade i arbetet tidigare, till exempel Västtrafik, Volvo, stadsbyggnadskontoret med flera. Därför finns en stor osäkerhet om acceptans för den förenklade utformning, säger Christer.

Det här händer härnäst

Den 28 november får trafiknämnden möjlighet att fatta beslut om ärendet, till det ärendet redovisas alla underlag från utredningarna. Omkring den 20 november kommer de att offentliggöras på goteborg.se.

Lång beslutsprocess kvarstår

Som vi informerat om tidigare har projektet Göteborgs stadslinbana en komplex och tidskrävande beslutsprocess framför sig innan besked kan lämnas om och hur projektet ska gå vidare. Information och beslut i trafiknämnden är bara ett första steg.

Till följd av att projekt Göteborgs stadslinbana har ett antal planeringsinriktningar som beslutats om i kommunfullmäktige 2016, vilka inte kommer uppfyllas i och med det nya förslaget, behöver projektet därefter vidare till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen, för beslut om fortsättning.

Eftersom projektet också är ett av Sverigeförhandlingens avtalade fyra kollektivtrafikobjekt i Göteborg behöver de andra parterna i Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och staten också involveras i beslutsprocessen.

Publicerad 30 oktober 2019 (Uppdaterad 1 november 2019)