En förklaring till alla siffror som det skrivs om

Det har skrivits mycket i media de senaste veckorna om linbanan. Vi har intervjuat Christer Niland, projektägare och avdelningschef för stora projekt på trafikkontoret, och försökt reda ut vad det är som gäller.

Hej Christer Niland, varför har det varit så mycket i media de senaste veckorna om linbanan?

ꟷ Vi var i trafiknämnden den 13 juni med ett så kallat skedesbeslut. Det innebär att trafiknämnden fastställde budgeten för det utredningsuppdrag som projekt Göteborgs stadslinbana tidigare har fått. Budget blev 29 miljoner kronor varav Västra Götalandsregionen står för 6 miljoner kronor, Elena (stöd från EU) står för 2 miljoner och Göteborgs Stad står för 21 miljoner kronor.

Det har även gått och läsa att hela kostnaden uppgår till mellan 108 och 138 miljoner kronor, vad är det som gäller?

ꟷ Den siffra som projektet har lämnat till trafiknämnden i och med skedebeslutet är 108,9 miljoner kronor. Det är summan för det arbete som projektet i sin helhet har arbetet upp fram till april 2019. Med de 29 miljonerna uppgår kostnaden för projektet i sin helhet, till oktober, till 138 miljoner kronor.

Vad händer nu med utredningen som trafiknämnden beslutade om skulle göras för att få ner kostnaden för linbanan?

ꟷ Trafiknämnden gav oss fem uppdrag och de är fördelade på olika funktioner för att lyckas leverera på den korta tid vi har på oss.
Projektet Göteborgs stadslinbana på trafikkontoret kommer framför allt att arbeta med att studera alternativa utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med minst en halverad investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 080 MSEK), en kraftig minskning av driftskostnad samt genomföra en bedömning av möjlig annan finansiering (via exploatering, EU-bidrag, statsavtal m.m.), och en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd trafikeringsstart.
Västtrafik kommer att fokusera på att utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket.

 När ska utredningarna vara klara?

ꟷ Vi kommer att ha en presentation för trafiknämnden den 24 oktober och förbereda ett ärende för beslut till trafiknämndens möte som är den 28 november. 

 Är det något annat som du inte tycker har framgått i media som du önskar blev känt i och med detta?

ꟷ Det är förståeligt att det är ett stort fokus på ekonomin och vad en linbana kostar att bygga men det som inte lyfts fram som komplement till den informationen är vad stadslinbanan är tänkt att tillföra. Alla värden är ju inte ekonomiska.
Den stadslinbana som nu planeras mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen förväntas avlasta centrala bytespunkter som Brunnsparken och skapa en ny tvärlänk i kollektivtrafiken där Hisingen binds samman på ett nytt sätt med centrala Göteborg. När det till exempel uppstår störningar som gör att kollektivtrafiken inte rör sig obehindrat över älven kommer linbanan, liksom båtarna fortfarande gå.

Den kommer också att tillföra helt nya resmönster, både för göteborgarna men också för de som till exempel pendlar in till Göteborg. Men det är viktigt att komma ihåg att det som planeras nu kommer att byggas i en annan stad är den vi har runt omkring oss nu. Göteborg växer och det är viktigt att den hållbara mobiliteten utvecklas i takt med resten som byggs nu.
Publicerad 26 juni 2019 (Uppdaterad 27 juni 2019)