Forskningsrapport om Göteborgs stadslinbana klar

Under 2018-2019 har projekt Göteborgs stadslinbana följts av en forskargrupp för att bland annat bidra till organisationernas lärande

Nu finns det en slutrapport tillgänglig från deras arbete.

– Det vi har kommit fram till är bland annat att arbetet med stadslinbanan har präglats av stora osäkerheter. Det beror till stor del på att linbanor i urban miljö är en ny kollektivtrafiklösning som inte har prövats i Sverige tidigare, berättar Jessica Algehed på FOG Innovation som lett arbetet.

Jessica fortsätter och utvecklar rapportens resultat.

– Projektet har också haft en komplex organisering med samverkan och styrning på flera olika nivåer. Det har också verkat under stark tidspress och de klassiska projektavvägningarna mellan kvalitet, tidsåtgång och kostnad och har varit svåra att hantera när man samtidigt lär om ett nytt kollektivtrafikslag.

Rapporten lyfter fram lärdomar inom tre områden för medverkande parter att arbeta vidare med. Det handlar om vikten av att:

  • utveckla gränsöverskridande styr- och ledningssystem för stora infrastrukturprojekt.
  • skapa beslutsprocesser som är bättre på att belysa och inkludera det breda och långsiktiga värdeskapande som infrastrukturprojekt genererar för stads- och samhällsutvecklingen.
  • identifiera arbetssätt som möjliggör ett medvetet risktagande och lärande kring innovativa lösningar.  

Forskningen bygger på ett stort antal intervjuer med projektdeltagare och intressenter, medverkan på olika möten inom projektet och centrala projektdokument.

– Vi som har lett den här forskningen arbetar på FOG Innovation och vi har i vår tur samverkat med forskare inom organisation- och management, finansiell ekonomi och innovationsledning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, avslutar Jessica. 

Slutrapporten kommer att under våren presenteras internt på trafikkontoret Göteborgs Stad och Västtrafik då de är uppdragsgivarna. Även organisationernas politiska ledning kommer att få kännedom om att slutrapporten nu är tillgänglig.

Publicerad 27 mars 2020 (Uppdaterad 27 mars 2020)