Fördjupad lägesrapport från projekt Göteborgs stadslinbana

Stadslinbaneprojektet hade den 21 mars ett informationsärende i både Västtrafiks styrelse och trafiknämnden där en fördjupad lägesrapport presenterades. Detta som ett led i att hålla politiken uppdaterad om utvecklingen i projektet.

Rapporten visar att kostnaden och tidsåtgången för att bygga en linbana med föreslagen sträckning och koncept överstiger de tidiga uppskattningar som gjordes i åtgärdsvalsstudien 2016. Den tidigare kostnadsuppskattningen som var satt till ca 1,1 miljarder kronor har nu räknats om till 2,45 miljarder kronor. Totalt är summan för projektet nu 4 miljarder kronor där även en riskreserv och tidigare ej  beräknade kostnader ingår. Ursprungligen var tanken att linbanan skulle stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021, men den uppdaterade tidsplanen pekar snarare åt slutet av år 2024. Projektets bedömning är att den kostnad och tidsåtgång som nu presenteras är ohållbar.

Med den fördjupade lägesrapporten som grund får de politiska ledningarna möjlighet att fatta beslut om hur projektet ska gå vidare. Vid dagens sammanträden fick politikerna muntlig information om ärendet. Vid nästa sammanträdestillfälle, den 25 april, väntas vidare beslut fattas.

Det är ännu inte beslutat att det ska byggas en linbana. Projektet arbetar med en genomförandestudie, vilket är en planeringsfas där det utreds hur linbanan ska utformas och byggas samt hur kostnad och tidsplan ser ut. Från och med hösten 2018 har projektentreprenören NCC och dess linbaneleverantör Leitner Ropeways bidragit i arbetet med att fördjupa projektets kalkyler för tid och kostnad. Med hjälp av denna input har nu en fördjupad lägesrapport sammanställts.

Publicerad 27 mars 2019 (Uppdaterad 27 mars 2019)