Statusrapport inför 30 oktober

Den 30 oktober 2019 kommer trafikkontoret att redovisa de 5 uppdrag som trafiknämnden gav i april i anknytning till Göteborgs stadslinbana.
Uppdragen är:
  • Att, tillsammans med Västtrafik, studera alternativa utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med minst en halverad investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 080 MSEK), och kraftig minskning av driftskostnad, samt genomföra en bedömning av möjlig annan finansiering (via exploatering, EU-bidrag, statsavtal m.m.), och en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd trafikeringsstart.
  • Att, tillsammans med Västtrafik, utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket, och presentera detta senast i oktober 2019.
  • Att tillsätta en referensgrupp till det arbete som utförs av trafikkontoret och Västtrafik. Referensgruppen ska bestå av intressenter och representanter från näringslivet i stråket.
  • Att initiera en dialog mellan parterna som ingått avtalet om linbanan utifrån eventuellt förändrat innehåll i avtalet.
  • Att genomföra en analys av den felberäkning i kostnadsuppskattningen som medförde att kostnader som uppskattades till 1,1 miljarder blev drygt 4 miljarder.
Samma dag kommer Västtrafiksstyrelse få information om uppdraget om ”alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket”.

Efter att trafiknämnden blivit informerade kommer att informationen här uppdateras.
Publicerad 15 oktober 2019 (Uppdaterad 15 oktober 2019)