Statusrapport från projekt Göteborgs stadslinbana

Som vi tidigare informerat om gavs innan sommaren flera uppdrag av trafiknämnden i relation till Göteborgs stadslinbana. Se nedan vilka uppdrag och vem som ska genomföra dem och när det väntas redovisas.

En samlad information till trafiknämnden är planerad till nämndens ordinarie möte den 24 oktober eller i samband med ett extrainsatt möte i närheten av den 24 oktober. Beslut om projektets fortsättning från trafiknämnden väntas tidigast fattas vid nästkommande möte den 28 november.

Till följd av att projekt Göteborgs stadslinbana har ett antal planeringsinriktningar som beslutats om i kommunfullmäktige 2016, vilka inte kommer uppfyllas, behöver projektet därefter vidare till fullmäktige för beslut om fortsättning.

Eftersom projektet också är ett av Sverigeförhandlingens avtalade fyra kollektivtrafikobjekt i Göteborg behöver de andra parterna i Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och staten också involveras i beslutsprocessen efter det att Göteborgs Stads kommunfullmäktige fattat sitt beslut om projektets framtid.

Det vill säga, projektet Göteborgs stadslinbana har en komplex och tidskrävande beslutsprocess framför sig innan besked kan lämnas om och hur projektet ska gå vidare. 

Detta hände innan sommaren

I april gav trafiknämnden flera uppdrag till trafikkontoret kopplat till den fördjupade lägesrapportering som projekt Göteborgs stadslinbana genomförde i mars.

Från maj till oktober 2019 har projekt Göteborgs stadslinbana fått i uppdrag att titta på en anläggning med en halverad investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4080 MSEK), som helst ska kunna trafikstartas tidigare än nu beräknat (år 2024), samt med en betydligt lägre drift- och underhållskostnad än den som räknats fram till den fördjupade lägesrapporteringen i mars.

Vidare har trafiknämnden gett trafikkontoret i uppdrag att tillsammans med övriga staden, undersöka möjligheten att öka exploateringsgraden i anslutning till stationerna, samt att titta på ytterligare medfinansieringsmöjligheter (via EU-bidrag, statsavtal m.m.).

Parallellt med ovan genomför Västtrafik tillsammans med trafikkontoret en utredning som tittar på alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket.  

Publicerad 27 augusti 2019 (Uppdaterad 27 augusti 2019)