Stora Torps Stall

I utkanten av Delsjöreservatet ligger fastigheten Göteborg Torp 749:140, ofta kallad Stora Torps Stall. Stora Torp och dess ekonomibyggnader uppfördes 1851, och är från början en stor lantegendom med anor från 1550-talet.

Nu pågår det ett detaljplanearbete för fastigheten. Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

Detaljplanen för fastighet Göteborg Torp 749:140 planeras att gå ut på samråd under hösten/vintern 2021 och då kommer allmänheten att få ta del av planförslaget och lämna synpunkter.

Eventuell försäljning av fastigheten ska enligt beslut 2016 särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb. Det görs först när detaljplanearbetet är klart.

Frågor och svar

Planarbetet för fastigheten vid Stora Torps Stall har påbörjats för att skydda området och säkra byggnadernas bevarande. Stallområdet utgör en unik miljö i direkt anslutning till Delsjöreservatet.

Detaljplanearbetet omfattar fastigheten Göteborg Torp 749:140. Fastigheten är utmärkt på kartan längre ner på denna webbsida och omfattar 7 875 m2. Inom fastigheten finns bland annat ett stall med ca 15 stallplatser och ett hus för hönsverksamhet. Fastigheten ägs av Göteborgs Stad.

2016 beslutade fastighetsnämnden om ge fastighetskontoret i uppdrag att förbereda försäljning av fastigheten Göteborg Torp 749:140, dock tidigast då detaljplan fastställts. Eventuell försäljning av fastigheten skall föregås av beslut av fastighetsnämnden, samt särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb enligt ett av kontoret fastställt marknadsvärde.

För Stora Torps stall pågår en uppsägning, det görs för att omförhandla avtalen med hyresgästerna för stall- och hönsverksamheten.

Planen planeras att gå ut på samråd under hösten/vintern 2021 och då kommer allmänheten att få ta del av planförslaget och lämna synpunkter. Planarbetet leds av stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Förslaget har nått över 200 röster och finns på fastighetskontoret i avvaktan på vidare hantering. Förslaget ska behandlas av ansvarig politisk nämnd.

Illustrerad karta med markering runt fastighetsgränsen för fastigheten Stora Torp, med fastighetsbeteckning Göteborg Torp 749:140.

Kartvy som visar området som berörs av detaljplanearbetet för fastighet Göteborg Torp 749:140. Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

Kontakt

  • Jennie Olsson
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 6 juli 2021