Vad?

Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

Detaljplanen för fastighet Göteborg Torp 749:140 planeras att gå ut på samråd under vintern 2021 och då kommer allmänheten att få ta del av planförslaget och lämna synpunkter.

Eventuell försäljning av fastigheten ska enligt beslut 2016 särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb. Det görs först när detaljplanearbetet är klart.

Frågor och svar

2016 beslutade fastighetsnämnden om ge fastighetskontoret i uppdrag att förbereda försäljning av fastigheten Göteborg Torp 749:140, dock tidigast då detaljplan fastställts. Eventuell försäljning av fastigheten skall föregås av beslut av fastighetsnämnden, samt särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb enligt ett av kontoret fastställt marknadsvärde.

Planarbetet för fastigheten vid Stora Torps Stall har påbörjats för att skydda området och säkra byggnadernas bevarande. Stallområdet utgör en unik miljö i direkt anslutning till Delsjöreservatet.

Detaljplanearbetet omfattar fastigheten Göteborg Torp 749:140. Fastigheten är utmärkt på kartan längre ner på denna webbsida och omfattar 7 875 m2. Inom fastigheten finns bland annat ett stall med ca 15 stallplatser och ett hus för hönsverksamhet. Fastigheten ägs av Göteborgs Stad.

Mer information om planarbetet

Plan-och byggtjänster på goteborg.se

Planen planeras att gå ut på samråd under vintern 2021/2022 och då kommer allmänheten att få ta del av planförslaget och lämna synpunkter. Planarbetet leds av stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Det pågår en omförhandling av avtalen med hyresgästerna för stall- och hönsverksamheten.

Förslaget har nått över 200 röster och har behandlats av fastighetsnämnden. Den 15 november 2021 beslutade fastighetsnämnden (Ärende 15 Dnr 6349/18) att förslaget inte ska utredas vidare. Detta då nämnden vill invänta det kommande detaljplanearbetet. Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna. Detaljplanen förväntas bli klar tidigast årsskiftet 2022/2023.  

Illustrerad karta med markering runt fastighetsgränsen för fastigheten Stora Torp, med fastighetsbeteckning Göteborg Torp 749:140.

Kartvy som visar området som berörs av detaljplanearbetet för fastighet Göteborg Torp 749:140. Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

Kontakt

  • Magnus Uhrberg
  • Enhetschef exploateringsavdelningen, fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Uppdaterad 17 december 2021