Vad?

Fiskebäck är hemmahamn för ett 30-tal fiskebåtar. Nio av dessa är större och används för fiske på öppet vatten. De har ett djupgående som gör att de inte kan komma in i Fiskebäcks hamn. Tidigare hade båtarna tillfälliga hamnplatser i Frihamnen, men på grund av kommande stadsutveckling kan båtarna inte vara kvar där. Dessa båtar angör idag istället i Danmark.

För att göra Fiskebäcks hamn mer ändamålsenlig för den befintliga fiskerinäringen planeras det för en utveckling av hamnen. Utvecklingen innebär en utbyggnad av nya kajer vid Dansholmen, muddring för att fördjupa farleden och även viss ökning av hamnytan på land. Möjlighet till utbyggnad av kaj vid Saltskär kommer att undersökas i tillstånds- och planprocessen.

Utvecklingen beräknas skapa plats för cirka 10 fiskefartyg.

Var?

Du hittar Fiskebäck i sydvästra Göteborg, angränsande till havet vid Göteborgs södra skärgård.

Vem?

Göteborgs Stad utvecklar Fiskebäcks hamn i samverkan med Fiskebäckshamn Utvecklings AB.

Mindre fiskebåtar som ligger i hamnen - på sikt ska större fartyg kunna lägga till i hamnen. Foto: Yousef Boussir.

Kontakt

  • Julia Lindesson
  • Projektledare

Frågor och svar

2018 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till fastighetsnämnden att ta fram ett förslag om hur yrkesfiskarna och staden tillsammans kan finansiera en fördjupning av farleden och en utbyggnad av kajerna vid Fiskebäcks hamn, samt att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området (KF 2018-10-25, § 20).En samfinansieringsmodell för utvecklingen av Fiskebäcks hamn beslutades i fastighetsnämnden 2020.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området, samt tillståndsprocess och miljökonsekvensbeskrivning startar 2022.

Utvecklingen planeras att ske genom samfinansiering mellan Göteborgs Stad och den befintliga fiskerinäringen Fiskebäcks Utveckling AB.

Kostnaden för muddring och utbyggnad av kajer beräknades i tidigt skede till cirka 160-250 miljoner kronor. I en lösning med samfinansiering beräknas Göteborgs Stad stå för muddringen, cirka hälften av totalkostnaden, och Fiskebäcks Utveckling AB bekosta den andra hälften som består bland annat av utfyllnad och kajer.

Samfinansieringsmodellen innebär att kommunen på sikt räknar med att få tillbaka utvecklingskostnaderna genom intäkter på tomträtterna i Fiskebäcks hamn.

Miljöpåverkan kommer beskrivas och utredas ingående i en miljökonsekvensbeskrivning kopplat till kommande tillståndsprocess inför ansökan om vattenverksamhet samt i planarbetet.

Uppdaterad 19 december 2022