Illustration: PE teknik & arkitektur

Vad?

Den gamla förskolan på Gitarrgatan 5 med tre avdelningar rivs och ersätts med en åtta avdelningar stor förskola med tillagningskök. I den får 144 barn plats.

Var?

Gitarrgatans förskola ligger i Frölunda med närhet till Ruddalens friluftsområde, lekplatsen Positivparken och Frölunda kulturhus. Tomten är beläget cirka sju kilometer om Göteborgs centrum inom stadsdelen Västra Frölunda.

Förskolan ligger i en trafikseparerad bostadsmiljö utbyggd från 1960-talet och framåt. Den närmaste stadsmiljön består av grupper av punkthus vid Musikvägen, Fiolgatan och Fagottgatan som är upptagna i planeringsunderlaget Moderna Göteborg och utpekat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

I direkt anslutning till förskolan finns ett exploateringsområde där den privata fastighetsägaren planerar att uppföra hyresrätter, äldreboende och handel där den tidigare Althallen låg. 

Varför?

Det finns ett behov av att byta ut byggnaden. Det behövs också fler förskoleplatser i området när Frölunda byggs ut med fler bostäder.

När?

Till sommaren 2022 stänger förskolan eftersom den ska rivas. Den nya förskolan beräknas stå klar hösten 2024.

Barngrupperna på Gitarrgatan kommer att flytta till den nybyggda förskolan på Orkestergatan.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Entreprenör för nybygget upphandlas och är klar under våren 2023.

Kontakt

  • Ahmad Sabih
  • Projektledare
Uppdaterad 12 januari 2023