Vad?

Radiovägen har möjlighet att bli en levande gata med naturliga kopplingar mot Frölunda Torg. Här kan det byggas ungefär 800 lägenheter samt kontor, handel och verksamhetslokaler. Detaljplanen tittar också på hur skolan kan utvecklas. För gående och cyklister kan det bli lättare att ta sig fram och kollektivtrafik kan utökas. Vid Järnbrottsmotet planeras det också för en ny bussdepå för ungefär 135 bussar samt kontor- och servicebyggnader för verksamheten.

Var?

Stadsutvecklingen kommer ske runt Radiovägen i Järnbrott, vid Järnbrottsmotet. Bussdepån kommer ligga vid den gamla radiomasten vid Järnbrottsmotet. Platsen uppfyller kraven för placering av en ny bussdepå. Den kan rymma ett stort antal bussar och ligger i ett kollektivtrafiknära läge för att minska sträckan som bussarna behöver åka till depån för att minimera kostnader och miljöpåverkan.

Varför?

När Västra Frölunda ska utvecklas från att vara en förort med glesa bostadsområden till en tät, blandad och sammanhållen stadsdel så spelar området runt Järnbrottsmotet en viktig roll.

En viktig del i detaljplanen är att bevara byggnader som har stort kulturmiljöhistoriskt värde, två prästgårdar och en radiostation.  

Fyra bussdepåer i Göteborg ska tas ur bruk på grund av att marken behöver användas till stadsutveckling. Därför letar staden tillsammans med Västtrafik efter nya platser för bussdepåer. När en ny bussdepå planeras är det viktigt att placera den så att bussarna inte åker för långa sträckor för att komma ut i trafiken.

Varje vardag kör tomma bussar i Göteborg, Mölndal och Partille ungefär 1300 mil vilket innebär stora kostnader för skattebetalarna och miljön.

En vanlig fråga när det gäller en eventuell placering av en bussdepå vid Järnbrottsmotet är om det är lämpligt att lägga en bussdepå vid en skola. Bussdepån används främst på kvällen och natten när det inte är någon verksamhet vid skolan. Mitt på dagen finns ett mindre antal bussar på plats.

När?

Detaljplanen för bussdepån har antagits men är nu överklagad. Detaljplanen för bostäder, kontor och skola beräknas vara klar 2022.

Vem?

Bussdepån kommer utvecklas och tas fram av Västfastigheter och Västtrafik. Intressenter i stadsutvecklingen är Kungsleden, fastighetskontoret och Framtiden.

Järnbrottsmotet idag.

Frågor och svar

För att kunna fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet i Göteborg till 2025 krävs fler bussar, och det betyder också att fler platser för bussuppställning behövs. En ny bussdepå behövs också för att ersätta bland annat depån i Majorna som ska avvecklas senast 2020.

Sedan våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Västtrafik arbetat med ett nytt läge för bussdepå i sydvästra Göteborg. I december 2014 färdigställdes en lokaliseringsutredning.

Nu har planarbetet påbörjats och planen kan preliminärt antas av Kommunfullmäktige hösten 2020. Planen beräknas vinna laga kraft tre veckor efter beslut om antagande om ingen överklagan sker. Därefter följer en byggtid på cirka två år.

I lokaliseringsutredningen har flera alternativa fastigheter i området utretts av arbetsgruppen. Man har bland annat tittat på geografiskt läge, vad som finns på platsen idag, vad som planeras för respektive läge enligt den stadsutveckling som är politiskt beslutad. Även möjliga trafiklösningar och i vilken omfattning busstrafiken skulle störa övrig trafik finns med i bedömningen samt utvecklingsmöjligheter, påverkan på omgivningen, om det finns alternativa möjligheter för utveckling på platsen, samhällsnytta och totalekonomi. Genom att väga de olika faktorerna och alternativen mot varandra har området vid Radiomasten visat sig vara bäst lämpad att bygga en ny depå på.

Depån kommer delvis att skärma av Västerleden och ta bort lite buller. Den mesta aktiviteten på depån i form av busstrafik kommer att ske på tider då den närliggande skola är stängd det vill säga tidig morgon och kvällstid. Flera utredningar kommer tas fram när stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanen för att säkerställa minskad påverkan på området och omgivningen. Viktiga frågor att undersöka är bland annat hälsa och miljö samt påverkan på säkerheten. Trafikförslag ska tas fram med planförslag om hur bussar och framtida trafikföring påverkar omgivningarna. Utredning om trafikföring och trafiksäkerheten kring skolan kommer också att utredas i planarbetet.

Att ta fram en detaljplan innebär bland annat att ta reda på om marken är lämplig för det som planeras, i det här fallet en bussdepå. Länsstyrelsen bevakar att det som planläggs inte är olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. I detaljplanearbetet ska dessa och många andra frågor säkerställas innan detaljplanen kan antas. Västtrafik undersöker också möjligheten att byta ut fordonen mot eldrivna bussar vilket i så fall avsevärt minskar buller och luftföroreningar. Övriga frågor om störande verksamhet från planerade bussdepån kommer också att säkerställas innan detaljplanen kan antas.

Detaljplanen för bostäder, skola, kontor och verksamheter mm. nordväst om Järnbrottsmotet påverkar Ängås odlarförening och även odlingslotterna i Tofta och Nordgård. Fastighetskontoret, som har avtal med odlarföreningar, har haft en kontinuerlig dialog med odlarföreningarna. Berörda odlare som påverkas av bussdepån har blivit erbjudna ersättningsplatser i nytt koloniområde i Hästebäck samt nytt odlingsområde vid Näsetväget. Båda områdena är klara och håller på att tas i bruk.

Nordgårds odlingsområde har samlokaliserats med Antenngatans odlingsområde.

Kontakt

  • Linnéa Ekström Finskud
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 19 29
  • Helene Borefjord
  • Fastighetsutvecklare Västfastigheter
  • Telefonnummer: 073-816 13 13
Uppdaterad 30 juni 2022