På byggnadsnämndens möte den 15 december fattades beslut om att tillstyrka, alltså godkänna, detaljplanen för bussdepå vid Radiomotet i Järnbrott. Detaljplanen ska nu upp för antagande i kommunfullmäktige under 2021.

Byggnadsnämnden har efterfrågat en redovisning för hur cykelvägar kan utformas trafiksäkert

Byggnadsnämnden har också bett trafiknämnden att inför beslutet i kommunfullmäktige ta fram en redovisning för hur cykelvägar kan utformas trafiksäkert vid korsningarna kring den planerade bussdepån.

Syftet med planen är att möjliggöra för en bussdepå med tillhörande servicebyggnad och ett parkeringsdäck vid den gamla radiomasten i Järnbrott.

Publicerad 18 december 2020 (Uppdaterad 18 december 2020)