Vad?

Flera saker planeras att göras längs med Önneredsvägen. Den första insatsen är att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. På platsen för det befintliga boendet Åkerhus kan sedan en ny skola byggas. Önneredsskolan kommer på sikt behöva ersättas med en modernare skola med större skolgård och lekyta. Området kan också växa med fler bostäder och upplåtelseformer, samt eventuellt också med verksamhetslokaler, torg eller en park som mötesplats.

Var?

Planområdet är beläget i stadsdelen Önnered, längs Önneredsvägen ca 10 km sydväst om Göteborg centrum och 2,5 km sydväst om Frölunda torg.

Det nya vård- och omsorgsboendet föreslås placeras lite längre norrut vid Önneredsvägen. Den nya skolan kan byggas där Åkerhus och nuvarande skola ligger idag. Nya bostäder kan byggas längs med hela gatan.

Varför?

Det befintliga vård- och omsorgsboendet, Åkerhus, har blivit så gammalt att lokalerna inte uppfyller de krav som finns för att kunna fortsätta verksamheten. Skolan behöver mer utrymme och nya lokaler samt att området kan behöva fler boendeformer. I dag finns här nästan bara småhus, men förslaget är att bygga både lägenheter och småhus. Detta underlättar möjligheten att bo kvar eller göra bostadskarriär i området.

När?

September och oktober 2021 var de båda förslagen ute på samråd. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Vem?

Stena Fastigheter AB i samverkan med Magnus Månsson Fastigheter AB har fått markanvisning för alternativ 1. Vid ett par tillfällen har de pratat med de närboende om utvecklingen längs med Önneredsvägen och några av sakerna som framkom då har tagits med i de förslag till detaljplan som stadsbyggnadskontoret arbetar med.

Kontakt

 • Anna Uhrbom
 • Plankonsult, stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 17 59
 • Agneta Runevad
 • Konsultsamordnare, stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 15 80
 • Malin Lorentsson
 • Projektledare, fastighetskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 11 46
 • Mikael Bergqvist
 • Planeringssamordnare, trafikkontoret
 • Telefonnummer: 031-368 23 94
 • Trine Lise Andresen
 • Landskapsarkitekt, park - och naturförvaltningen
 • Telefonnummer: 031-365 59 61
Uppdaterad 30 juni 2022