Syftet med programmet är att skapa bra förutsättningar för fortsatt stadsutveckling mellan Frölunda Torg och Opaltorget. Det ska bli en mer sammanhängande stadsmiljö med fler bostäder och mer service till de som bor i området, säger Anders Dahlgren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Programområdet innefattar områdena runt Skattegårdsvägen, Näsetvägen och Topasgatan samt Ängåshöjden. Förutom nya bostäder och verksamheter möjliggör programmet nya parker, ytor för idrott och andra offentliga platser. Planen innehåller också förslag som ska göra det enklare och tryggare att cykla och gå i området.

Fler småhus

Byggnadsnämnden beslutade alltså att planprogrammet ska gå vidare ut på samråd men med tillägget att det ska planeras för fler småhus i området än vad som fanns med i förslaget. Från början var förslaget att cirka 160 av alla nya bostäder skulle vara småhus men byggnadsnämnden tog beslutet att det ska planeras för 400–500 småhus och 1500–2000 lägenheter.

Samråd med samrådsmöte

Att planen går ut på samråd innebär att du som bor och verkar i området kan tycka till om planförslaget och komma med synpunkter. Exakt när samrådstiden startar är inte klart ännu men det kommer bli under hösten. Under samrådstiden kommer vi också bjuda in till ett tillfälle då du får möjlighet att ställa frågor och träffa arbetsgruppen bakom planförslaget.

Planprogrammet kommer du under samrådstiden hitta på goteborg.se:

Tynnered - Program för Tynnered - Plan- och byggprojekt - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Vad är ett planprogram?

Planprogram anger kommunens avsikter med ett område, och utreder övergripande förutsättningar, värden och strategier för hur ett område ska utvecklas. Programmet ska svara på frågan om vad som är lämplig markanvändning, beskriva eventuella konsekvenser, viktiga samband och behov av infrastruktur med mera. Programmet kommer ligga till grund för de detaljplaner som upprättas inom området.

 

Publicerad 23 september 2022 (Uppdaterad 21 oktober 2022)