Så här kan Västlänkens station vid Centralen komma att se ut. Bron till höger är nya Hisingsbron.

Så här kan Västlänkens station vid Centralen komma att se ut. Bron till höger är nya Hisingsbron.

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i Västlänken.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2026.

30 maj 2018 togs första spadtaget för Västlänken. I spadarna höll Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Mattias Landgren, statssekreterare Näringsdepartementet, Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad och Jonny Magnusson, regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen.

Västlänken – kollektivtrafik att bygga på

Om 15–20 år beräknas betydligt fler än idag leva, verka och vistas i Göteborg. Hur ska vi klara trafiksituationen när staden, liksom Västsverige i övrigt, växer så snabbt? Och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Västlänken, med planerad byggstart 2018, blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i en tunnel under centrala Göteborg. Västlänken får tre nya underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra bygget av Västlänken. Och den 14 maj 2018 gav Mark- och miljööverdomstolen klartecken till att starta bygget av Västlänken, även om den juridiska processen inte är helt avslutad.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg.

Göteborgs nuvarande centralstation, som är en s k säckstation, har idag nått sitt kapacitetstak.

Ökad kapacitet

Med Västlänken ökar tågkapaciteten i Göteborg avsevärt och Västsverige binds ihop till ett sammanhängande tågsystem med genomgående trafik under staden. Västlänken förbättrar pendlingsmöjligheterna och bidrar därmed till att utveckla arbetsmarknadsregionen runt Göteborg.

Redan vid öppnandet av Västlänken planeras för ökad tågtrafik till och från Göteborg. För att tågtrafiken ska öka mer påtagligt måste kapaciteten på banorna runt Göteborg öka. Hur många fler tåg som faktiskt kommer att trafikera Västlänken och dagens Göteborgs C på sikt, beror dels på hur kapaciteten i andra delar av järnvägsnätet utvecklas, men också på hur operatörerna väljer att trafikera spåren.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg. Genom att vi får fler ställen där vi kan byta från tåg till andra färdmedel, avlastas Drottningtorget och Brunnsparken som idag inte kan svälja mer trafik i rusningstid. De nya stationerna gör att resenärerna kan nå fler destinationer direkt. För många förkortas restiderna.

Fyra spår vid samtliga stationer

Inför den formella byggstarten av Västlänken den 30 maj 2018 meddelade Trafikverket att även stationerna Haga och Korsvägen byggs med fyra spår. Det innebär ytterligare ökad kapacitet, att ännu fler resenärer kan åka direkt till Haga och Korsvägen med tåg och mindre risk för störningar.

Genom att tågkapaciteten i Göteborg stärks med en tunnel, istället för att bygga ut kapaciteten ovan jord, kan mark frigöras till mer grönområden, arbetsplatser och bostäder. Områdena runt stationerna ska utvecklas till mer attraktiva miljöer att vistas i och till förstärkta knutpunkter i kollektivtrafiken.

Därför enkelriktas Götatunneln

Med start efter midsommar och 25 veckor framåt enkelriktas Götatunneln i västlig riktning mot Järntorget. Under tiden kommer byggprojekten Västlänken och Hisingsbron, samt Trafikverket underhåll, att utföra arbeten i och framför tunneln.

Götatunnelns enkelriktning

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

På vilket sätt stärker Västlänken kollektivtrafiken i Göteborg?

Frågor och svar
9uppgångar

/entréer byggs för Västlänken.

60%

60% av Västlänkentunneln kommer att gå i berg. Det motsvarar cirka 4 kilometer. Resterande sträcka, cirka två kilometer, kommer att gå genom lera. Det blir tio övergångar mellan berg och lera.

32meter

Station Korsvägen kommer att ligga 32 meter under Näckrosdammen och 16 meter under själva Korsvägen.

Projekt i Västsvenska paketet

Det här projektet är en del av Västsvenska paketet – en satsning för ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 29 juni 2018