Så här kan det komma att se ut vid en av uppgångarna från Station Haga.

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i Västlänken.
Byggande pågår. Beräknas klart 2026.

30 maj 2018 togs första spadtaget för Västlänken. I spadarna höll Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Mattias Landgren, statssekreterare Näringsdepartementet, Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad och Jonny Magnusson, regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen.

Västlänken – kollektivtrafik att bygga på

Om 15–20 år beräknas betydligt fler än idag leva, verka och vistas i Göteborg. Hur ska vi klara trafiksituationen när staden, liksom Västsverige i övrigt, växer så snabbt? Och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Västlänken, som började byggas 2018, blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i en tunnel under centrala Göteborg. Västlänken får tre nya underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. 

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra bygget av Västlänken. Den 14 maj 2018 gav Mark- och miljööverdomstolen klartecken till att starta bygget av Västlänken och den 1 februari 2019 vann miljödomen laga kraft.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg.

Bakgrunden till Västlänken är att Göteborgs nuvarande centralstation, som är en s k säckstation, sedan länge har nått sitt kapacitetstak. Stationen kan inte ta emot fler tåg under de trafiktätaste delarna på dygnet.

Ökad kapacitet

Med Västlänken ökar tågkapaciteten i Göteborg avsevärt och Västsverige binds ihop till ett sammanhängande tågsystem med genomgående trafik under staden. Västlänken förbättrar pendlingsmöjligheterna och bidrar därmed till att utveckla arbetsmarknadsregionen runt Göteborg.

Redan vid öppnandet av Västlänken planeras för ökad tågtrafik till och från Göteborg. För att tågtrafiken ska öka mer påtagligt måste kapaciteten på banorna runt Göteborg också öka. Hur många fler tåg som faktiskt kommer att trafikera Västlänken och dagens centralstation på sikt, beror dels på hur kapaciteten i andra delar av järnvägsnätet utvecklas, men också på hur operatörerna väljer att trafikera spåren.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg. Genom att vi får fler ställen där vi kan byta från tåg till andra färdmedel, avlastas Drottningtorget och Brunnsparken som idag inte kan svälja mer trafik i rusningstid. De nya stationerna gör att resenärerna kan nå fler destinationer direkt. För många förkortas restiderna.

Fyra spår vid samtliga stationer

Inför den formella byggstarten av Västlänken den 30 maj 2018 meddelade Trafikverket att även stationerna Haga och Korsvägen byggs med fyra spår. Det innebär ytterligare ökad kapacitet, att ännu fler resenärer kan åka direkt till Haga och Korsvägen med tåg och mindre risk för störningar.

Genom att tågkapaciteten i Göteborg stärks med en tunnel, istället för att bygga ut kapaciteten ovan jord, kan mark frigöras till mer grönområden, arbetsplatser och bostäder. Områdena runt stationerna ska utvecklas till mer attraktiva miljöer att vistas i och till förstärkta knutpunkter i kollektivtrafiken.

Här ligger Västlänkens stationer

Frågor och svar om Västlänken

På vilket sätt stärker Västlänken kollektivtrafiken i Göteborg? Varför blir det en station just i Haga? Vad händer med de träd som flyttas på grund av bygget? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar
9

uppgångar/entréer byggs för Västlänken.

60%

60% av Västlänkentunneln kommer att gå i berg. Det motsvarar cirka fyra kilometer. Resterande sträcka, cirka två kilometer, kommer att gå genom lera. Det blir tio övergångar mellan berg och lera.

32

meter under Näckrosdammen kommer Station Korsvägen att ligga. Stationen kommer att ligga 16 meter under själva Korsvägen.

Uppdaterad 29 mars 2021