Detaljplanen för Västlänken, station Korsvägen med omgivningar antogs av Kommunfullmäktige den 23 maj. Och eftersom inga överklaganden inkommit till Mark- och miljödomstolen har detaljplanen nu vunnit laga kraft. 

Detaljplanen omfattar utbyggnad av allmän plats och stadens anläggningar i anslutning till Västlänkens tågstation Korsvägen. Parallellt med att Trafikverket färdigställer den underjordiska stationen framåt 2026 kommer Göteborgs Stad att genomföra projekt Knutpunkt Korsvägen, med ny infrastruktur, nya trafiklösningar samt stadsmiljöåtgärder. Syftet är att göra Korsvägen till en tryggare och trevligare plats, där kollektivtrafiken får ökad kapacitet och där det blir smidigare att gå och cykla. Bland annat ingår ett cykelgarage i projektet. 

Detaljplanen för området i anslutning till station Haga antogs av kommunfullmäktige den 31 januari i år. Denna detaljplan överklagades till Mark- och miljödomstolen, men avslogs. Det beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen. Så även denna detaljplan har nu vunnit laga kraft. 

Detaljplanen omfattar stationsuppgångarna, trafikmiljön, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

Publicerad 12 augusti 2019 (Uppdaterad 20 juli 2020)