Den 30 oktober flyttas det största trädet – en bok – inför bygget av Västlänken.

Den 30 oktober flyttas det största trädet – en bok – inför bygget av Västlänken.

Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkt är att så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt bevara de träd som finns längs Västlänkens sträckning. Därför flyttar Trafikverket omkring 300 träd, antingen till ny permanent plats eller tillfälligt till plantskola för att flytta tillbaka dem till staden när Västlänken är färdigbyggd.

De flesta träden flyttas med mobil trädflyttningsmaskin men några av träden är så stora att de måste flyttas med kran och trailer.

Träden flyttas inom Kungsparken

I slutet av oktober flyttas tre av de stora träden. Det är två hästkastanjer och en bok. Av dessa är boken störst med ett stamomfång på cirka 3,70 meter. Den flyttas någon gång under dagen den 30 oktober. Planen var att flytta boken 29 oktober men på grund av att rustbädden som lyftkranen står på måste förstärkas ytterligare så kommer nu flytten att ske så snart förstärkningsarbetet är klart.

Hästkastanjerna, som flyttas den 26 och 27 oktober, står intill korsningen Sprängkullsgatan/Nya allén och flyttas över Nya allén in i den delen av Kungsparken som ligger närmast vallgraven. Boken står i Kungsparken nära spårvagnshållplatsen Hagakyrkan. Den flyttas cirka 75 meter i riktning mot Kungsportsavenyen.

Så stora träd som hästkastanjerna och boken som flyttas under slutet av oktober har inte tidigare flyttats i Göteborg. Att flytta stora träd i stadsmiljö för att bevara och skydda dem har emellertid förekommit över hela världen med gott resultat under de senaste 40 åren. Det visar både forskning och beprövad erfarenhet.

Många värden i stora träd

Det finns flera skäl till att flytta träd i stadsmiljö. Nyplantering av träd innebär stora kostnader i inköp såväl som i etablering, skötsel och beskärning. I stora träd finns höga ekonomiska värden men också andra värden. De är anpassade efter lokalklimatet och tillhandahåller så kallade ekosystemtjänster såsom vindskydd, bullerdämpning, rening av luft, hantering av dagvatten och de gynnar biologisk mångfald. Genom att flytta stora träd kan successionsordningen behållas – det blir en blandning av nya mindre och gamla större träd. Dessutom sätter de riktigt stora träden sin prägel på den plats där de står och fungerar på så sätt som kulturbärare.

I arbetet med att flytta träd tar Trafikverket hjälp både av svenska och tyska specialister med lång erfarenhet. Bland experterna finns Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU), som också dokumenterar trädflytten.

Läs mer:

Publicerad 24 oktober 2018 (Uppdaterad 10 november 2021)