Trängre för bilister i vår

Bygget av Västlänken vid Korsvägen och i Rosenlund kommer att skapa sämre framkomlighet för biltrafiken i de båda områdena under året.

När Trafikverket startar etapp 1 av stationsbygget vid Korsvägen i mars stängs ytterligare ett körfält förbi arbetsområdet. Det innebär att det då endast kommer att vara ett körfält öppet norrut förbi Korsvägen i Södra Vägens förlängning. Strax innan spårvagnsspåren förgrenar sig detta körfält i ett körfält vidare norrut mot Skånegatan och ett körfält österut mot Örgrytevägen.

För cykeltrafiken gäller att den redan nu leds över till den västra sidan av Korsvägen, förbi Johannebergs landeri.

Rosenlundsbron stängs för biltrafik

Bygget av Västlänken och stationen i Haga/Rosenlund innebär att Rosenlundsbron stängs för biltrafik den 19 mars. Samtidigt stängs Rosenlundsgatan för genomfartstrafik, ungefär i höjd med Skattehuset. Gatan beräknas öppna igen den 24 september. Gående och cyklister kan fortsätta att använda Rosenlundsbron tills den intilliggande nya, tillfälliga gång- och cykelbron över kanalen har byggts.

Då den nyrenoverade Vasabron öppnar först i juli, kommer således två broar vara avstängda för biltrafik samtidigt under ett par månader, vilket innebär att det gäller att planera sin resa i centrum under den perioden.

Ingen spårvägstrafik under fyra sommarveckor 

Längre fram, närmare bestämt den 14 maj, stängs förbindelsen mellan Nya Allén och Sprängkullsgatan. Sprängkullsgatan kommer att vara fortsatt öppen söderut för trafik från Södra Allégatan respektive till Parkgatan österut. Den 27 maj ”flyttas” sedan Nya Allén till ett temporärt läge söderut, och från och med den 17 juni stängs spårvägstrafiken på grund av underhållsarbeten i fyra veckor.

Publicerad 30 januari 2019 (Uppdaterad 6 februari 2019)