Så här kan det komma att se ut vid en av uppgångarna från Station Haga.

2001

Idéstudie påbörjas

Idéstudie påbörjas om hur Göteborgs Centralstation kan utvecklas för utökad järnvägstrafik i Västsverige på lång sikt.
2002

Förstudie kring sträckning av spår och alternativa grundförstärkningar

Förslag att flytta Centralen. Varianter på stationsslingor prövas också.
2004–2006

Tre sträckningar och alternativ för grundförstärkning utreds

Vägs mot varandra. Samråd och remiss till allmänhet, myndigheter och organisationer.
2007

Trafikverket beslutar vilket alternativ som ska drivas vidare

Sträckningen Haga–Korsvägen uppfyller målen bäst.
2010

Finansiering klar

2011

Projektering av Västlänken startar

2014

Uppdrag att bygga Västlänken

Regeringen ger Trafikverket uppdraget att bygga Västlänken
2016
Järnvägsplan fastställd och detaljplanen antas av byggnadsnämnden.
2017

Detaljplanearbete för stationsområdena och utökning av Olskrokens bangård

Järnvägsplanen för Västlänken vinner laga kraft. Miljöprövning i Mark- och miljödomstolen.
2018

Byggstart för Västlänken

Detaljplanerna för järnvägstunneln har vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har gett tillåtelse att börja bygga Västlänken. Beslut om detaljplanerna för stationsområdena hösten 2018.
2026

Västlänken färdigbyggd

Öppnar för trafik och stationsområdena färdigställs.
Publicerad 29 december 2016 (Uppdaterad 5 maj 2022)