Konceptförslag, Geelys innovationscentrum ut mot Pumpgatan.

Pumpgatan

Ett innovationscenter, hållplats för färja i kollektivtrafik, flera restauranger, en skola och ordentligt med kontor – allt samsas i detaljplanen för Pumpgatan på Lindholmen. Det första kontorshuset ut mot Lindholmsallén stod klart i januari 2020. Snart kan den här vyn vara verklighet med kontorsbyggnader på mellan nio och fjorton våningar, ett innovations- och designcenter i sex våningar och ett elva våningar högt hotell.
Byggande pågår. Beräknas klart 2022.

Den kinesiska koncernen Geely håller på att etablera ett innovations- och designcenter, kallat Uni3 by Geely. Det ligger på Pumpgatan, granne med SVT:s byggnad.

Detaljplanen för en första etapp längs med Lindholmsallén gick snabbt från planbesked till inflyttningsbart kontor. Planen antog 2018 och den åtta våningar hög kontorsbyggnaden stod klar för inflyttning i januari 2020.

Planen innehåller också en skola för cirka 720 elever.

En andra etapp beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett innovations- och designcenter i sex våningar och därefter ett elva våningar högt hotell. Planen innehåller också en ny färjehållplats vid Keillerkajen. Den andra etappen i detaljplanen har efter samrådet delats upp vilket gör att skolan för drygt 700 elever i årskurs 4–9 går på granskning efter ytterligare utredningar som en tredje etapp. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

Det västsvenska mobilitetsklustret förstärks i och med Geelys etablering.

Konceptförslag Pumpgatan, över skolbyggnad och skolgård. Vy från Planetgatans föreslagna förlängning.

Frågor och svar om Rambergsstadens Idrottsområde

Preliminär tidplan är att detaljplanen ska antas i slutet av 2022. Byggstart kan tidigast ske sex månader efter att planen antagits.

Ambitionen är att både badet och ishallen ska kunna användas under byggtiden.

Lundbybadet stänger för renovering från 29 augusti 2020. Planerad återöppning är våren 2021. Stängningen handlar om en renovering för att kunna fortsätta verksamheten fram till att det nya badet finns på plats. Mer information finns på Lundbybadets webbplats.

Ja, i en gemensam parkeringsanläggning. I samband med planarbete genomförs en parkerings- och mobilitetsutredning som utreder hur många parkeringsplatser som ska anläggas utifrån den nya situationen. Under tiden som området byggs ut ska områdets fortsatt försöka hållas tillgängligt så långt det är möjligt.

Det är ännu inte klart. Eventuellt kan de inkluderas i de nya byggnaderna.

Det finns inga planer på några förändringar av arenan idag.

Gatorna runt om planområdet ingår inte i planarbetet. I planarbetet kommer vi att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor inom detaljplaneområdet. Har ni synpunkter kring trafiksäkerhetsfrågor och trygghetsfrågor som handlar om den befintliga miljön kan ni informera trafikkontoret på: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Kontakt

  • Charlotte Olsson
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 6 juli 2021