Vad?

Behovet av fler förbindelser över Göta Älv växer i takt med att Göteborg växer. Marieholmstunneln, som avlastar Tingstadstunneln, färdigställdes år 2020 och Hisingsbron, som ersätter Götaälvbron, blev klar år 2021. Nu planeras fler föbindelser över älven i form av Lindholmsförbindelsen, en tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget, och en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Utöver dessa fasta förbindelser är ambitionen också att färjetrafiken över älven ska fortsätta att öka.

Var?

Mycket av den stadsutveckling som pågår och planeras i Göteborg ryms inom den s k Älvstaden. Det finns därför ett stort behov av fler förbindelser över, eller under, älven.

Varför?

I takt med att staden växt, inte minst på Hisingssidan, har trycket på Älvsborgsbron och övriga förbindelser stadigt ökat de senaste 15 – 20 åren. En vanlig vardag korsar över 300 000 resenärer Göta älv inom Göteborg. Därtill fraktas allt mer gods till och från hamnen och industrierna på Hisingen. Denna utveckling förväntas att accelerera under de kommande decennierna. 

Vem?

Samtidigt som det ska bli enklare att korsa Göta älv behöver möjligheterna till transporter längs med älven vara fortsatt goda, inte minst för den viktiga Vänersjöfarten. Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad har därför tagit fram nya samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samtliga trafikslag.

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 9 februari 2022)