Länge styrde hamnverksamheterna hur området öster om Älvsborgsbron skulle utvecklas. Hamnen bildade en barriär genom vilken det var mycket svårt att dra fler broar. Detta och en aktiv Vänersjöfart har lett till att Göteborg har få kopplingar mellan sina två sidor, i jämförelse med många andra städer i världen som genomkorsas av en flod.

Behov av fler förbindelser

I takt med att staden växt, inte minst på Hisingssidan, har trycket på Älvsborgsbron och övriga förbindelser stadigt ökat de senaste 15 – 20 åren. En vanlig vardag korsar över 300 000 resenärer Göta älv inom Göteborg. Därtill fraktas allt mer gods till och från hamnen och industrierna på Hisingen.

Denna utveckling förväntas att accelerera under de kommande decennierna. Mycket av den stadsutveckling som pågår och planeras i Göteborg ryms inom den s k Älvstaden. Det finns därför ett stort behov av fler förbindelser över, eller under, älven.

Hisingsbron och Marieholmstunneln

En del av detta behov kommer att mötas redan under 2021 när både Hisingsbron, som ersätter Götaälvbron, och Marieholmstunneln invigs. Hisingsbron ger ökad kapacitet för framförallt fotgängare och cyklister och kommer att smälta bättre in i stadsmiljön. Marieholmstunneln innebär en betydande avlastning av Tingstadstunneln och flyttar trafik längre från Göteborgs centrum

Samtidigt pågår planeringen för ytterligare kopplingar över älven. Med fokus på att stärka kapaciteten för det hållbara resandet, dvs förbindelser för kollektivtrafik, gång- och cykel.

Lindholmsförbindelsen

Lindholmsförbindelsen, mellan Lindholmen på Hisingen och Stigberget på fastlandssidan, är en del av det framtida kollektivtrafiksstråket Brunnsbo-Linné. Under våren och hösten 2020 genomfördes två medborgardialoger kring alternativen bro eller tunnel för Lindholmsförbindelsen samtidigt som en remiss var utskickad till berörda myndigheter och intressenter. Beslutet om vilket alternativ det blir väntas fattas under 2021. 

Gång- och cykelbro

Frågan om gång- och cykelförbindelser över Göta älv har utretts under flera år av Göteborgs Stad. Behovet av en bro är stort.  Den är en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg.

Under senare år har frågan fått ny aktualitet. I kommunfullmäktiges budget för 2020 och 2021 står att: ”Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när Älvstranden byggs ut med. Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro över älven prioriteras ”.

I länklistan nedan har vi samlat de utredningar som tagits fram och presenterats för trafiknämnden under de senaste åren. Dessa ligger till grund för det arbete som nu pågår och som kommer att vara en del av det fortsatt arbetet och vidare hantering i Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg samt trafikkontorets åtgärdsplanering.

Det här pågår nu

På trafiknämndens möte den 18 mars fattades det beslut om att fortsätta arbetet med att planera för en ny gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Därefter beslutade kommunstyrelsen samma sak. Nästa steg är beslut i kommunfullmäktige så att arbetet med genomförandestudie, detaljplan och miljödom kan påbörjas. Arbetet förväntas kunna påbörjas under tredje kvartalet 2021.

Trafikkontoret föreslår flera inriktningar för gång och cykelbron bland annat att den ska kunna stå på plats senast 12 år från att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning och att denna bro inte kostar mer än 900 miljoner kronor i 2020 års penningvärde.

Frågan om en ny gång- och cykelbro hänger ihop med det kommande beslutet om Lindholmsförbindelsen som också hanteras den 11 februari. En ny gång- och cykelbro förutsätter att Lindholmsförbindelsen antingen uppförs som en tunnel eller en bro med segelfri höjd om minst 27 meter. Vid andra alternativ för Lindholmsförbindelsen kommer det troligen påverka kostnad och tidplan för gång- och cykelbron.

Älven fortsatt viktig för sjöfarten

Samtidigt som det ska bli enklare att korsa Göta älv behöver möjligheterna till transporter längs med älven vara fortsatt goda, inte minst för den viktiga Vänersjöfarten.

Hisingsbron får en segelfri höjd på 12 meter, vilket är lägre än Götaälvbrons segelfria höjd på 18,3 meter. Det innebär att samtliga lastfartyg och majoriteten av segelbåtarna kommer att behöva en broöppning.

Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad har därför tagit fram nya samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samtliga trafikslag.

Utveckla färjetrafiken

Utöver fler fasta förbindelser är ambitionen att färjetrafiken över älven ska fortsätta att öka.  Antalet resor med färjorna har ökat rejält de senaste åren. En anledning är att en av linjerna, direktlinjen mellan Stenpiren och Lindholmen, är gratis att åka med genom ett s k kollektivtrafiktillköp av Göteborgs Stad. Nu planeras det för ytterligare kajplatser för färjorna att lägga till, på båda sidor älven.

Linjerna visar de olika lägen längs Göta Älv som utreds som möjlig plats för ny gång- och cykelbro.

Linjerna visar de olika lägen längs Göta Älv som utreds som möjlig plats för ny gång- och cykelbro.

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 11 september 2021)