Vad?

Göteborgs Stad arbetar för en större andel av det totala antalet resor i Göteborg ska ske med cykel. Betydligt fler än idag ska uppleva Göteborg som en cykelvänlig stad. 

Hur?

Stadsdelar och stora målpunkter ska knytas samman av ett sammanhängande pendlingscykelnät med god framkomlighet och trafiksäkerhet. Cyklister och fotgängare ska vara väl separerade från varandra och vid behov från biltrafiken. Korsningarna görs enklare och tydligare. Det handlar också om att bättre underhålla redan befintliga cykelbanor. Nya cykelparkeringar, inklusive parkeringsgarage, är andra viktiga investeringar viktigt för att göra det mer attraktivt att cykla i Göteborg.

Varför?

Att öka andelen resor med cykel är avgörande för att få till stånd ett mer hållbart Göteborg och mer attraktiva stadsmiljöer, med minskade utsläpp från trafiken, lägre bullernivåer och mindre trängsel på gatorna. 

Vem?

Trafikkontoret ansvarar för utbyggnad och underhåll av det lokala cykelnätet. Sedan finns det en del statliga cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. Staten är också med och delfinansierar ett stort antal cykelbanor i Göteborg. Dels via den s k Sverigeförhandlingen, dels via stadsmiljöavtalen. 

Hur skapar vi en bättre stad för cyklister?

Götepod är en relativ ny podd gjord av Göteborgs Stad! I detta avsnitt kan ni ta del av hur Göteborg ska bli en riktigt bra cykelstad.

Götepod om cykling
Karta över Göteborg med markeringar som visar platser med planerade eller pågående projekt inom cykel.

Under 2021 pågår det en rad arbeten i Göteborg för att förstärka eller bygga ut cykelnätet.

Investering cykelinfrastruktur 2021

 1. Björlandavägen, St-Olofsgatan-Hisingsleden
 2. Torpavallsgatan/Billerudsgatan
 3. Agnesbergsvägen: Gamlestadsvägen
 4. Mölndalsvägen, St. Sigfrids Gata
 5. Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan–Ståthållaregatan
 6. Hisingsbron-Älvsborgsbron
 7. Stigberget-Saltholmen
 8. Backaplan-Bräckemotet
 9. Annedalsmotet-Götaplatsen
 10. Gång- och cykelbro över Göta Älv mellan  Hugo Hammars Kaj-Packhuskajen
 11. Ågrändsbron
 12. Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen
 13. Engelbrektsgatan, delen Södra vägen-Aschebergsgatan
 14. Sten Sturegatan
 15. Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden
 16. Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan
 17. Drottningtorget
Video-screenshot-Hållbar-stad-öppen-för världen-1920x1080.png

Cykelstaden Göteborg

Välkommen till cykelparkeringshuset i Gamlestaden

Välkommen till cykelparkeringshuset i Gamlestaden. Det finns 600 cykelparkeringar i Gamlestadens cykelparkeringshus. Här får du veta hur du använder cykelparkeringshuset på bästa sätt.

Göteborg som cykelstad har helt klart en del utmaningar. Göteborg är en utspridd stad, med många backar och en hel del barriärer mellan och inom stadsdelarna, bland annat i form av trafikleder. Samtidigt upplevs kanske avstånden längre än de faktiskt är. Nästan hälften av göteborgarna har faktiskt mindre än 30 minuters cykelresa till jobbet, visar en undersökning.

Cykelresorna fler och fler

Cykelresorna i Göteborg ökar för varje år, 2019 med 8 procent. Det senaste decenniet har cykelflödena ökat med nästan 50 procent och idag görs över 100 000 cykelresor dagligen i Göteborg. Elcyklarnas intåg har bidragit till utvecklingen, och utgjorde hösten 2019 en femtedel av cykelflödet under morgontrafiken. Och för den som inte har eller vill använda en egen cykel finns Styr&Ställ, lånecykeltjänsten som nu omfattar ett större område av Göteborg.

Över 100 000 cykelresor görs dagligen i Göteborg

Avgörande för en hållbar stad

Att få fler och fler att cykla är avgörande för att få till stånd ett mer hållbart Göteborg, med minskade utsläpp från trafiken, lägre bullernivåer och mindre trängsel på gatorna. Om tjugo år beräknas Göteborg ha 150 000 fler invånare än idag och ännu fler trafikanter, då regionen också väntas växa och därmed inpendlingen.

Och även om kollektivtrafiken nu byggs ut kommer den inte klara av att möta den ökade mängden resenärer. Därför måste cyklandet öka i ännu snabbare takt än idag. Målet, enligt trafikstrategin, är att 1 av 8 resor i Göteborg år 2035 görs med cykel.

Förkorta avstånden

Göteborgs Stads övergripande stadsutvecklingsstrategi är att förtäta och knyta ihop staden, för att minska avstånden till arbetsplatser, skolor, handel och service. Minskade avstånd gynnar cyklandet. Även i planering och byggnation av enskilda områden och knutpunkter i staden är det fokus på att skapa cykelvänligare miljöer.

I visionen för cykelstaden Göteborg har stadsdelar och stora målpunkter knutits samman av ett sammanhängande pendlingscykelnät med god framkomlighet och trafiksäkerhet. Cyklister och fotgängare ska vara väl separerade från varandra och vid behov från biltrafiken. Korsningarna görs enklare och tydligare.

Över 80 mils cykelnät

Cykelnätet i staden byggs löpande ut. Flera nya sträckor har kommit på plats i östra Göteborg, delfinansierat av Västsvenska Paketet. Cykelnätet är nu över 80 mil, bestående av separerad cykelbana och av fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator. Fram till 2025 byggs ett stort antal pendlingscykelbanor i Göteborg, delfinansierat av den så kallade Sverigeförhandlingen.

Underhållet av redan befintliga cykelbanor i Göteborg har länge varit eftersatt.  Trafikkontorets budget för beläggningsarbete har nu fördubblats till 10 miljoner kronor.

Göteborgs första cykelgarage

I centrala Göteborg finns över 11 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället. Varje år byggs 500 – 1 000  nya cykelparkeringar på torg och gator samt vid hållplatser.

En nyckel till att både få fler som cyklar och fler som åker kollektivt (när Coronapandemin väl klingat av) är att bättre knyta ihop de båda färdsätten. I augusti 2020 öppnandes det första cykelgaraget i Göteborg. Cykelgaraget i Gamlestaden vid Resecentrum rymmer 600 cyklar.

Cykelgaraget i Gamlestaden vid Resecentrum rymmer 600 cyklar

Ytterligare cykelgarage planeras att byggas vid Västlänkens tre framtida stationer: Centralen, Haga och Korsvägen.

En cykelvänlig stad

Idag är det bara ungefär hälften av alla göteborgare som tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad. Det är vi inte nöjda med. Redan till 2025 har vi som mål att tre av fyra göteborgare ska tycka att Göteborg är cykelvänligt. För det är trots allt du som lever, vistas och färdas i Göteborg som ska uppleva att vi är en cykelstad – på riktigt.

 

Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 15 september 2021)