På spaning efter framtidens mobilitet. Ett mer hållbart Göteborg innebär att fler måste cykla och åka kollektivt i framtiden.

Växande trafikutmaningar kräver hållbara lösningar

Göteborgsregionen växer kraftigt och har gjort så under större delen av 2000-talet. Det senaste 10 åren har vi blivit nästan 70 000 fler göteborgare.  Detta är en utveckling som Göteborgs Stad bejakar, men den innebär också en hel del utmaningar. Det gäller inte minst på trafikområdet. 

Staden måste kunna möta en växande skara resenärer samtidigt som resandet måste bli betydligt mer hållbart. Det handlar om använda stadens ytor på ett mer effektivt sätt, att främja resor till fots, med cykel och kollektivtrafik och att minska trafikens negativa påverkan på miljön och människors hälsa. Här spelar en fortsatt elektrifiering av transporterna en viktig roll.

Främja kollektivtrafik, cykel och gång

Göteborgs Stads mål är att de klimatpåverkande koldioxidutsläppen från vägtransporterna i Göteborg ska minska med minst 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Parallellt ska bullernivåerna och utsläppen av andra luftföroreningar också minska.

Detta kräver att fortsatta trafikökningar i staden främst hanteras av kollektivtrafiken och genom att fler går och cyklar. År 2035 ska  minst 55 procent av de motoriserade resorna i Göteborg ske med kollektivtrafik, och minst 35 procent av resorna ske till fots eller med cykel. Satsningen på lånecykelsystemet Styr&Ställ är ett led i detta.

Staden måste kunna möta behovet av ett fortsatt ökat resande samtidigt som resandet måste bli betydligt mer hållbart

Infrastruktur

Fram till år 2028 görs en rad satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen, finansierat via Västsvenska paketet. Förutom stora projekt som Västlänken och Marieholmstunneln handlar det om byggandet av nya busskörfält, utbyggda gång- och cykelbanor, pendelparkeringar med mera.

Genom resultatet av den så kallade Sverigeförhandlingen med staten möjliggörs ytterligare satsningar på förstärkta cykelstråk och utbyggd kollektivtrafik. Dessa och andra framtida investeringar ingår i Målbild Koll 2035, som anger hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i Göteborgsområdet.

Läs mer under Infrastruktur

Smart trafik

Genom den snabba utveckling som nu sker inom elektrifierad mobilitet och andra teknikområden öppnas nya möjligheter att ställa om till en mer miljövänlig fordonsflotta och ett mer hållbart transportsystem. Göteborgs Stad deltar i flera projekt och samarbeten inom områden som elektrifiering, uppkopplade och självkörande fordon, citylogistik och digitaliserad infrastruktur. Syftet med stadens engagemang är dels att bidra till att stärka Göteborg som arena för utveckling och tester, dels möjliggöra en snabbare och väl samordnad implementering av de nya lösningarna i den verkliga trafikmiljön. Ett exempel är de många nya elbussar som nu rullar i stadstrafiken.

Läs mer under Smart trafik

Genom utvecklingen av Göteborg till en grön och nära storstad kan avstånden i staden minska och vissa resor och transporter förkortas

En grön och nära storstad med liv och rörelse

Hållbart resande och transporter ska genomsyra hela stadsutvecklingen. De negativa miljöeffekterna ska minska samtidigt som det ska vara möjligt för fler att ta sig fram i den allt tätare staden, utan att trafiken får ta mer plats. Genom utvecklingen av Göteborg till en grön och nära storstad kan avstånden i staden minska och vissa resor och transporter förkortas. Det blir mer attraktivt att gå, cykla eller åka kollektivt.

För att detta ska bli möjligt räcker det inte med bättre förutsättningar för mer hållbara resor och transporter. I slutändan är det allas våra vägval som avgör. Göteborgs Stad arbetar därför för att inspirera till mer hållbara val.

Eldrivna stadsleveranser

Ibland behövs också styrmedel. Ett exempel är zonindelningen innanför vallgraven där vi tidsstyr tunga transporter. För att lösa innerstadslogistiken har stadsleveransen utvecklats. Det är ett litet eldrivet fordon som lastar om från tung trafik på speciella hubbar och sedan kör sista sträckan inne i zonerna innanför vallgraven. 

Detta exempel sätter fingret på en annan central utmaning för staden i planeringen av framtidens transportsystem. Där vi vill värna och utveckla Göteborg som Nordens logistikcentrum för godstransporter, samtidigt som vi kraftigt måste få ned utsläppen från transporterna.

Kontakt

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 29 november 2021)