Det handlar också om att  bättre knyta ihop Göteborg med nya älvförbindelser och att utforma trafiknätet så att människor med olika behov och möjligheter på ett enkelt sätt ska kunna förflytta sig mellan stadens olika delar. Därtill måste vi säkerställa att varor, gods och avfall kan distribueras på ett smidigt sätt för att försörja alla verksamheter i staden.

Många stora satsningar i Västsvenska paketet

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen via Västsvenska paketet. Merparten av finansieringen i Västsvenska paketet utgörs av statliga medel, där en del i sin tur kommer från trängselskatten.

I paketet ingår:

 • Västlänken
 • Marieholmstunneln
 • Hisingsbron
 • Nya busskörfält
 • Nya eller förstärkta knutpunkter för kollektivtrafiken
 • Längre plattformar för pendeltåg
 • Nya pendelparkeringar för cykel och bil
 • Gång- och cykelbanor
 • Utvecklad trafikinformation
 • Buller och trafiksäkerhetsåtgärder

För Göteborgs del möjliggör Västsvenska paketet en livskraftig, attraktiv, grön och tät nära storstad. Göteborg är nav och tillväxtmotor i Västsverige. Det blir allt fler människor som rör sig in och ut ur staden och då behövs ett effektivt och miljövänligt transportsystem där alla kan ta sig fram så smidigt som möjligt.

För Göteborgs del möjliggör Västsvenska paketet en livskraftig, attraktiv, grön och tät nära storstad

Målbild koll 2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet

Målbild Koll 2035 antogs av kommunfullmäktige våren 2018 och anger hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då både antalet invånare  och antalet arbetsplatser väntas ha ökat kraftigt.

Redan idag börjar det bli trångt på bussar, tåg och spårvagnar och trångt på stadens vägar och gator. Målbildens trafikkoncept och struktur skapar en kostym att växa i, även efter 2035. I arbetet med Koll 2035  fördes en omfattande medborgardialog och flera instanser fick tycka till.

Sverigeförhandlingen gav ytterligare finansiering

Sverigeförhandlingen gav ytterligare finansiering

Tack vare resultatet av den så kallade Sverigeförhandlingen med staten har Göteborg möjligheten att snabbare genomföra flera av de planerade stasningarna i Målbild Koll 2025.

Avtalet med staten innebär att Göteborgs Stad ska se till att det 2035 finns totalt 45 680 färdigställda bostäder, i närheten av kollektivtrafiksatsningar. Det innebär att Göteborg fått delfinansiering för investeringar i cykelinfrastruktur och fyra kollektivtrafikstråk:

Avtalet med staten innebär att Göteborgs Stad ska se till att det 2035 finns totalt 45 680 färdigställda bostäder, i närheten av kollektivtrafiksatsningar.

Investering på 7 miljarder kronor

Investeringsvolymen för kollektivtrafikobjekten är drygt 7 miljarder kronor varav 3,22 miljarder är statlig medfinansiering, resterande kostnader delar Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen på. Till detta kommer 241 miljoner kronor i nya cykelstråk, där staten medfinansierar cirka 60 miljoner kronor. (Siffrorna är återgivna i 2016 års prisnivå.)

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har gett trafiknämnden i uppgift att ansvara för fortsatt planering och genomförande av de avtalade objekten.

Kontakt

 • Peter Wannding
 • Kommunikationsansvarig
Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 15 september 2021)