Klippan är ett av de områden där nya trafiklösningar ska prövas.

Åtgärder för att minska trafikvolymerna och förbättra framkomligheten är högsta prioritet för Göteborg och andra städer som växer och förtätas. Det är också avgörande för att minska miljö- och klimatpåverkan från trafiken, i linje med målen i Göteborgs Stads nya miljö-och klimatprogram.

- De lösningar som utvecklas i Move21 kommer att spridas inom hela Europa för att bidra till våra städers omvandling till smarta nollutsläppsnoder för transporter, resor och logistik. Göteborg är en av de tre städer som går först, säger Suzanne Green, projektledare på trafikkontoret.

Målsättningen med Move21-projektet är att främja mer effektiva och hållbara trafikflöden i Göteborg och andra europeiska städer, bland annat genom att bättre koppla ihop resor och godstransporter mellan olika transportslag.

Smidigare att ta sig fram

I praktiken kan det till exempel handla om lösningar som gör det smidigare att ta sig fram och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. Eller lösningar som skapar effektiva noder för godstransporter och som bidrar till att fordonens kapacitet kan utnyttjas på ett bättre sätt och transportsträckan minskar. Syftet är att underlätta resandet och transporterna i Göteborg och göra dem mer hållbara.

Tre testområden

Göteborg, Hamburg och Oslo är utsedda till teststäder, så kallade living labs. I Göteborg har ett stort antal aktörer tillsammans valt ut fysiska områden där test och utveckling kan ske och nu blir Lindholmen, Klippan och Nordstan testområden.

- Här ska vi utveckla, testa och visa upp mobilitetslösningar i riktiga miljöer och situationer, och med verkliga användare istället för testpersoner, säger Suzanne Green.

De tre utvalda områdena har stor potential att utveckla smarta lösningar för både gods- och persontrafik. Men förutsättningarna skiljer sig åt.

I och kring Nordstan är det i dag väldigt ont om utrymme och lite rörigt, bland annat grund av de omfattande byggena där. Det gör att lösningar för att förbättra framkomligheten står i fokus, inte minst för cyklister och fotgängare.

I Klippan däremot är det ganska gott om ytor, medan områdets potential som knutpunkt för resor och transporter är ganska outnyttjad idag. Det gäller inte minst älvens potential.

Lindholmen är ett dynamiskt och växande område där projektet bland annat kan titta på hur man kan bygga vidare på Lindholmsleveransen, en samlastningslösning för avfall, gods och paket, som redan finns i området.

- Målet är att få fram lösningar som främjar en flexibel och hållbar samordning av olika transportsätt där både resenärer och de som transporterar olika saker ska kunna erbjudas en integrerad och sömlös lösning, Suzanne Green, projektledare på trafikkontoret.

Trafikkontoret leder projektet

I Göteborg leds arbetet inom Move21 av trafikkontoret. Därutöver deltar kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, Göteborgs Stads Parkering AB, Renova AB, Volvo Technology AB och RISE. Ambitionen är dock att få med sig andra aktörer i projektet, inte minst lokala aktörer, i de tre testområdena.

Fakta om projektet Move21

Move21 är en förkortning av Multimodal and interconnected clean mobility urban nodes fit for the 21st century. Projektet genomförs inom EU:s forsknings och innovationsprogram Horizon2020. I projektet ingår tjugofyra partners och projektkonsortiet leds av Oslo kommun i Norge. Pågår under perioden maj 2021 - april 2025 med en projektbudget på drygt 92 miljoner kronor. Trafikkontoret får maximalt 7 475 200 kronor i ersättning för den tid de kommer att lägga ner på projektet

Publicerad 27 oktober 2021 (Uppdaterad 27 oktober 2021)