Dagens kommunala vinterväghållning planeras, utförs och följs upp utifrån en subjektiv och begränsad information om väglag och andra påverkande faktorer. I takt med den ökade digitalisering har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Detta skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning. Med hjälp av data från en kombination av fasta och mobila sensorer, exempelvis vägfriktionsdata från cirka 3000 uppkopplade fordon, skapas en mer säker information.

"I takt med den ökade digitalisering har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Detta skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning."

Verktygen kommer skapa förutsättningar för att staden ska utföra rätt åtgärd, på rätt plats, vid rätt tidpunkt som i sin tur leder det till ökad säkerhet, minskar antalet trafikolyckor och ger trafikanterna realtidsinformation om dåligt väglag även vid snabba väderomslag, exempelvis vid svarthalka.

Genom minskade utsläpp från underhållsfordon, minskad användning av salt och andra halkbekämpningsmedel får Göteborg också en ökad ekologisk hållbarhet genom att resurserna optimeras och vinterväghållningens negativa påverkan minskar.

De bättre objektiva underlagen kommer att resultera i att en eventuell åtgärd kan ske i ett tidigare skede. Det innebär en bättre framkomlighet för cyklister.

Det samma gäller för kollektivtrafiken. Med denna information blir det på sikt mindre störningar för kollektivtrafiken.

"Genom minskade utsläpp från underhållsfordon, minskad användning av salt och andra halkbekämpningsmedel får Göteborg också en ökad ekologisk hållbarhet genom att resurserna optimeras och vinterväghållningens negativa påverkan minskar."

Fakta om projektet

Projektet ”Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning” är en system- och teknikdemonstration där en flotta av 3000 uppkopplade fordon ska smala in anonymiserade s.k. vehicle2infrastructure-data såsom vägfriktionsdata, lufttemperatur, position, etc.

Projektet pågår under 2021 - 2024

Total projektkostnad: 4,6 Mkr

Medfinansiering: 1,9 Mkr från Vinnovas strategisk innovation programmet InfraSweden2030

Projektpartner: Trafikkontoret Göteborgs Stad, ViaPM, NIRA Dynamics och Luleå Tekniska Universitet.

Publicerad 8 november 2021 (Uppdaterad 16 november 2021)