Denna visionsbild visar hur det kan komma att se ut med nya spårvagnsspår i Parkgatan. Här i höjd med Avenyn och Bältesspännarparken.

En ny spårvägslänk längs med Allén - från den framtida tågstationen i Haga till Centralstationen - är ett av de utpekade objekten i Målbild Koll2035. Målbilden beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035.

Allélänken ska bidra till att skapa ett robust spårvägssystem där Brunnsparken avlastas, kapaciteten ökar och restiderna minskar. 

I trafikkontorets förstudie, som har gjorts tillsammans med Västtrafik, har ett antal alternativa lösningar och sträckningar utretts. Huvudförslaget, som trafiknämnden nu ställt sig bakom, är att anlägga spår i Parkgatan bort till Åkareplatsen. Vid Åkareplatsen är förslaget att bygga en triangelhållplats, inte olik den i Korsvägen, där flera linjer kan knytas ihop.

I förstudien har även nya spår i Övre Husargatan utretts, om än inte i samma detaljeringsgrad. Tanken är då att dessa spår ska kopplas ihop med spåren i Parkgatan i höjd med Hagakyrkan. Den preliminära slutsatsen är att eventuella spår i Övre Husargatan bör läggas i befintliga busskörfält och att anslutningen till Linnéplatsen sker via Olivedalsgatan.

Ingen finansiering ännu

Förstudien om Allélänken går nu på remiss. Efter eventuella justeringar behövs ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige samt hos Västra Götalandsregionen om projektet ska drivas vidare eller ej. Inför det beslutet behöver det också tas fram nya kostnadskalkyler och flera kompletterade utredningar.

I likhet med flertalet av de kollektivtrafikobjekt som finns identifierade i Målbild Koll2035 så har spårväg i Alléstråket ännu ingen färdig finansiering.

Publicerad 20 december 2021 (Uppdaterad 20 december 2021)