Geofencing är en teknik som gör det möjligt att på digital väg reglerera uppkopplade fordons hastighet, utsläpp och tillträde i särskilda zoner. Geofencing öppnar nya möjligheter att öka trafiksäkerheten, minska utsläppen, få ner bullernivåerna och skapa bättre trafikflöden. Därtill ökar komforten för både passagerare och förare.

Digitaliserade infrastrukturzoner

I den nya filmen visas hur Trafikkontoret, Göteborgs Stad och Volvo Bussar samarbetar   i projektet Digitaliserade infrastrukturzoner. Trafikkontoret har utvecklat en ny digital plattform som gör att de snabbt kan skapa geofencingzoner som direkt kan laddas ner i bussarna. Föraren får information om de nya zonerna och bussen anpassas efter de nya reglerna för zonerna. I projektet är fokus på att testa låghastighetszoner i områden med många oskyddade trafikanter, som shoppinggator, korsningar och skolor.

Målet är att geofencing på sikt ska bli en naturlig del av trafiksystemet i Göteborg och att sprida kunskapen till andra städer

Publicerad 29 november 2021 (Uppdaterad 30 november 2021)