Elbussarna blir allt fler.

Förhoppningen är att de nya mobilitetslösningarna ska bidra till bättre miljö, ökad trafiksäkerhet samt mer tillgängliga och attraktiva stadsmiljöer i Göteborg.

Göteborgs Stad samarbetar allt intensivare med näringslivet, akademin, trafikoperatörer och andra för att bygga kunskap och få fram lösningar för ett mer hållbart trafiksystem. Samarbetet är också en del av den särskilda satsningen Smart Trafik inför och under Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Genom att Göteborgs Stad driver och deltar i innova­tionsprojekt kring hållbart resande och transporter, och upplåter stadens miljöer för att testa nya innovationer, bidrar vi till att skapa förutsättningar för en mer hållbar stad med ett fossilfritt transportsystem. De nya lösningarna blir gradvis vardag för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg.

Elfordon skapar nya möjligheter

Ett exempel på samverkan är ElectriCity,  en demoarena för olika projekt med fokus på el-fordon, trafiksäkerhet, trafikledning och energiförsörjning. Inom ramen för ElectriCity testades elbussar på linje 55 och delar av linje 16 fram till december 2020. De lyckade testerna banade väg för den stora elbussutrullningen i ordinarie trafik som Västtrafik nu genomfört. Även inom annan tung trafik är elfordonen på frammarsch i Göteborg, exempelvis finns idag en elsopbil i bruk.

En tystare och utsläppsfri kollektivtrafik, som elbussarna möjliggör, ger tydliga miljö- och hälsofördelar för göteborgarna och innebär helt nya möjligheter för stadsutvecklingen. Närheten till kollektivtrafiken kan förbättras utan att inverka på stadsmiljön.

Inom ElectriCity utreder trafikkontoret bullernivåerna i staden och är involverat i frågor som rör infrastruktur och trafiksäkerhet på platser där gående, cyklister och buss delar yta.

Digital infrastruktur

Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan regleras digitalt på olika sätt.  Med geofencing kan man bland annat reglera vilken hastighet fordon får ha i vissa zoner.

Göteborgs Stad är drivande i utvecklingen av geofencing och har tillsammans med Trafikverket och andra aktörer tagit fram en handlingsplan för att införa geofencing i större skala i våra städer.

En tystare och utsläppsfri kollektivtrafik, som elbussarna möjliggör, ger tydliga miljö- och hälsofördelar för göteborgarna och innebär helt nya möjligheter för stadsutvecklingen

Självkörande fordon

I framtidens transportsystem med nya mobilitetslösningar är sannolikt uppkopplade och självkörande fordon en naturlig del av trafiksystemet.  Även om utvecklingen är i sin linda måste Göteborg och andra städer redan nu titta på hur självkörande fordon kan komma att påverka förutsättningarna för framtidens stads- och trafikplanering. Inom projektet CoExist studeras bland annat hur vägnäten kan utformas för att klara både automatiserade fordon och befintliga transportmedel.

Inom projektet S3 - Shared Shuttle Services, har eldrivna och självkörande mini-bussar testats på olika ställen i Göteborg. Syftet har varit att testa hur nya, delade transportlösningar kan integreras i trafiksystemet och bidra till hållbar stadsutveckling. 

Smart Trafik

Resan mot ett smartare Göteborg

Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 11 september 2021)