Elbussarna blir allt fler.

Vad?

Göteborgs Stad deltar i flera utvecklingsprojekt tillsammans med andra städer, näringslivet, akademin, trafikoperatörer och andra för att bygga kunskap och få fram lösningar för ett mer hållbart resande och transportsystem. Samarbetet tog fart, bland annat genom jubileumsprojektet Smart trafik inför Göteborgs 400-årsmarkering 2021. Genom att delta och upplåta stadens miljöer för att testa nya innovationer, bidrar vi till att skapa förutsättningar för en mer hållbar stad med ett fossilfritt transportsystem. 

Varför?

Resor och transporter i Göteborg måste bli mer hållbara för att vi ska ja god framkomlighet i en växande stad och för att vi ska kunna nå stadens miljö- och klimatmål.  Det handlar om att använda ytorna i staden på ett mer effektivt sätt, främja hållbara transportsätt, minska energiförbrukningen i trafiksystemet och minska utsläppen från trafiken. Förhoppningen är att arbetet med de de nya mobilitetslösningarna, exempelvis inom elektrifiering, digitalisering och självkörande fordon, ska bidra till bättre miljö, ökad trafiksäkerhet samt mer tillgängliga och attraktiva stadsmiljöer i Göteborg. 

Vem?

I Göteborg Stad är det främst, men inte enbart, trafikkontoret som driver och deltar i utvecklingsprojekt. I projekten deltar andra städer, företag i fordonssektorn, universitet och forskningsinstitut, trafikbolag och andra. Några av projekten är internationella.

Smart Trafik

Resan mot ett smartare Göteborg

Elektrifiering och digitalisering

Ett exempel på utvecklingssamarbete är ElectriCity,  en test- och demoarena för olika projekt med fokus på el-fordon, trafiksäkerhet, trafikledning och energiförsörjning. Inom ramen för ElectriCity testades elbussar på linje 55 och delar av linje 16 fram till december 2020. De lyckade testerna banade väg för den stora elbussutrullningen i ordinarie trafik som Västtrafik nu genomför. Även inom annan tung trafik är elfordonen på frammarsch i Göteborg. Inom projektet Electric Worksite görs tester med elektriska arbetsmaskiner i olika bygg- och anläggningsarbeten runt om i Göteborg. 

En tystare och utsläppsfri kollektivtrafik, som elbussarna möjliggör, ger tydliga miljö- och hälsofördelar för göteborgarna och innebär helt nya möjligheter för stadsutvecklingen. Närheten till kollektivtrafiken kan förbättras utan att inverka på stadsmiljön.

Inom ElectriCity utreder trafikkontoret bullernivåerna i staden och är involverat i frågor som rör infrastruktur och trafiksäkerhet på platser där gående, cyklister och buss delar yta.

Digital infrastruktur

Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan regleras digitalt på olika sätt.  Med geofencing kan man bland annat reglera vilken hastighet fordon får ha i vissa zoner.

Göteborgs Stad är drivande i utvecklingen av geofencing och har tillsammans med Trafikverket och andra aktörer tagit fram en handlingsplan för att införa geofencing i större skala i våra städer.

Självkörande fordon

I framtidens transportsystem med nya mobilitetslösningar är sannolikt uppkopplade och självkörande fordon en naturlig del av trafiksystemet.  Även om utvecklingen är i sin linda måste Göteborg och andra städer redan nu titta på hur självkörande fordon kan komma att påverka förutsättningarna för framtidens stads- och trafikplanering. Inom projektet CoExist studeras bland annat hur vägnäten kan utformas för att klara både automatiserade fordon och befintliga transportmedel.

Inom projektet S3 - Shared Shuttle Services, har eldrivna och självkörande mini-bussar testats på olika ställen i Göteborg. Syftet har varit att testa hur nya, delade transportlösningar kan integreras i trafiksystemet och bidra till hållbar stadsutveckling. 

Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 30 november 2021)