Visionsbild Sverigehuset. Bild: ZynkaVisual.

Vad?

Göteborgs stad arbetar med gestaltning i många processer, främst i samband med myndighetsutövningen när detaljplaner tas fram och bygglov hanteras. I arbetet med ny översiktsplan så hanteras även frågan om arkitektur.

Var?

Gestaltad livsmiljö handlar om den fysiska miljön i staden och berör både väggar och golv i hela staden i våra gemensamma stadsrum.

Varför?

Gestaltnings- och arkitekturfrågor väcker ofta intresse och engagerar många. Gestaltningen av stadens byggnader och rum är ett komplext samspel mellan myndigheter, politiker, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och alla som bor och verkar i staden. För att säkra långsiktigt hållbara arkitektoniska värde behövs samtal, kunskapsbyggande och samarbete kring frågorna.

Vem?

I Göteborgs stad är det Stadsbyggnadskontoret som hanterar frågorna om arkitektur.

Gestaltad livsmiljö på nationell nivå

Den gestaltade livsmiljön är kärnan i den nya statliga politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Det är en politik som på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politiken utgår också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara.

Riksdagen antog 2018 följande mål:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Detta ska uppnås genom att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
  • det offentliga agerar förebildligt
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

Kontakt

  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 6 maj 2021 (Uppdaterad 15 februari 2022)