Visionsbild Sverigehuset. Bild: ZynkaVisual.

”Gestaltning handlar om möten mellan människor och byggnader”

Gestaltad livsmiljö handlar om den fysiska miljön i staden och berör både väggar och golv i våra gemensamma stadsrum.

– Vi pratar ofta om gestaltning som om det bara handlar om yta. Men det handlar om sammanhang och funktion, om möten mellan människor och mellan människor och byggnader, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

Gestaltnings- och arkitekturfrågor väcker ofta intresse och engagerar många. Gestaltningen av stadens byggnader och rum är ett komplext samspel mellan myndigheter, politiker, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och alla som bor och verkar i staden. 

Gestaltningen av stadens byggnader och rum är ett komplext samspel mellan myndigheter, politiker, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och alla som bor och verkar i staden.

Stadsbyggnadskontoret arbetar med gestaltning i många processer, främst i samband med myndighetsutövningen när detaljplaner tas fram och bygglov hanteras. I arbetet med ny översiktsplan och fördjupningar av denna tas frågorna också upp.  

Det finns både en arkitekturpolicy och en riktlinje om stadens silhuett som är stöd i planeringen/myndighetsutövningen. Stadsbyggnadskontoret har ett arkitekturutskott där man jobbar strategiskt med kvalitets- och gestaltningsfrågor och det finns också ett arkitekturråd mellan stadens planerande förvaltning (stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret), där man samverkar och jobbar strategisk med frågorna kring de offentliga rummen.

För att säkra långsiktigt hållbara arkitektoniska värde behövs samtal, kunskapsbyggande och samarbete kring frågorna.

– Det är viktigt att vi pratar om dessa frågor så att vi skapar förståelse och bygger kunskap. Det är också så vi får större respekt för varandras roller, menar Björn Siesjö.

Björn Siesjö, stadsarkitekt.

Gestaltad livsmiljö på nationell nivå

Den gestaltade livsmiljön är kärnan i den nya statliga politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Det är en politik som på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politiken utgår också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara.

Riksdagen antog 2018 följande mål:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Detta ska uppnås genom att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
  • det offentliga agerar förebildligt
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

Kontakt

  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 6 maj 2021 (Uppdaterad 13 september 2021)