Vad?

Arkitekturutskottet är stadens officiella forum för det gemensamma samtalet om god gestaltad livsmiljö. Utskottet arbetar på stadsbyggnadsdirektörens uppdrag och ger rekommendationer vad gäller gestaltningsfrågor och kvalitetsnivå.

– För att matcha de stora utmaningarna för en växande stad behöver vi ha en stabil grund och vara tydliga. Arkitekturutskottet driver och samordnar stadens arkitekturstrategiska arbete, säger Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnad på stadsbyggnadskontoret.

Arkitekturutskottet ska vara ett stöd för handläggare, leda ett levande samtal och vara en inspirationskälla.

Utskottet träffas varje vecka och tar då upp föranmälda eller på olika sätt aktuella projekt. Frågeställningarna kan handla om:

  • OBJEKT: Märkes- och karaktärsbyggnader samt höga hus – särskilt synliga byggnader eller andra byggnader med symbolvärde i stadsbilden. Offentliga byggnader och särskilt de som nyttjas av barn, såsom till exempel förskolor och skolor.
  • PROCESS: Ärenden där exploatören inte lever upp till rimlig kvalitetsnivå i gestaltningen och där man som handläggare behöver stöd i sin argumentation. Tävlingar och liknande designprocesser.
  • KONTEXT: Förtätning i särskilt känsliga miljöer såsom kulturmiljö, riksintresseområde eller annat stadsbildsmässigt känsligt läge. Påverkan på stadens siluett och viktiga stadsfronter.

God arkitektur är viktig i hela staden. Alla som är delaktiga måste ta sitt ansvar för ett gott resultat. Arkitektur handlar om långsiktiga värden och berör både historia, nutid och framtid.

Vem?

Ledamöter i arkitekturutskottet

Björn Siesjö, stadsarkitekt
Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnadskontoret
Lena Larsson, bygglovsarkitekt
Jonas Uvdal, planarkitekt
Mattias von Geijer, bygglovsarkitekt

Kontakt

  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 11 maj 2021 (Uppdaterad 15 februari 2022)