Vad?

Dynamo Väst är ett nätverk för ak­törer inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Syftet med nätverket är att stimulera till nya former av samverkan, kompetensutveckling och publik verksamhet relaterat till vårt framtida sätt att leva och verka.

Nätverket samordnas av Göteborgs universitet och Västra Götalandsre­gionen/förvaltningen för kulturut­veckling och består också av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs stad (kulturförvaltningen, Röhsska museet, stadsbyggnadskontoret), Göteborgs universitet, Länsstyrelsen och Urban Futures.

Vi kommer att lägga hörnstenen för att Västsverige ska bli en katalysa­tor - en ”Dynamo Väst” som förenar partners från den offentliga sektorn, forskning och utbildning, industrin, civilsamhället, utövare och experter. Vi tror att en regional kraftsamling kan leda till ett bättre samhälle såväl lokalt som globalt.

Hur

Att vi gemensamt skapar vår miljö är kärnan i den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Utgångspunkten är människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förval­tandet av våra livsmiljöer.

Politiken utgår också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara. Perspektiv inom arkitektur, design, konst och kulturarv är givna men frågorna krä­ver ofta gränsöverskridande samar­bete. Ett nytt initiativ från EU-kom­missionen relaterar till denna politik och är ytterligare en drivkraft för vår framtida, hållbara livsmiljö – The New European Bauhaus.

Vem?

I juni 2021 möttes de olika parterna för ett samtal om samverkan i regionen kring gestaltad livsmiljö och starten av Dynamo Väst.

Medverkande: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket, Hampus Magnusson, ordförande byggnadsnämnden, Göteborgs Stad, Nina Due, chef Röhsska museet, Anna Rosengren, direktör kulturförvaltningen, Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Nils Björling, universitetslektor, Chalmers tekniska högskola, Sanne Kofod Olsen, dekan Göteborgs universitets konstnärliga fakultet, Ann Catrine Fogelgren, ordförande kulturnämnden Göteborgs Stad, Henrik Kant, direktör, stadsbyggnadskontoret, Marcus Jahnke, verksamhetsledare Centrum för hållbar stadsutveckling, Unni Liljegren, länsstyrelsen, samordnande arkitekt, Gestaltad Livsmiljö och Havsplanering, Kerstin Alnebratt, chef Västra Götalands kulturutveckling Moderator: Ulf Dalnäs, vicedekan för samverkan, Konstnärliga

Kontakt

  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 23 juni 2021 (Uppdaterad 11 januari 2023)