Det här är ett tydligt sätt att manifestera att arkitektur är viktigt. Med god arkitektur skapar man stora sociala och ekonomiska värden, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad.

Med arkitekturpolicyn ska Göteborg utvecklas till att bli en attraktiv stad med stark identitet, en stad för människor och en modig förebild inom arkitektur. Ett arkitekturstrategiskt arbete har pågått under ett par års tid. Arbetet har bland annat omfattat workshoppar, samtal, remissomgång hos fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar, bolag och andra aktörer. Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer i relation till stadsbyggandet.

Arkitekturpolicyn ska visa vår viljeinriktning, den ska tala om hur vi vill bygga staden, säger Björn Siesjö.

Det här är ett tydligt sätt att manifestera att arkitektur är viktigt. Med god arkitektur skapar man stora sociala och ekonomiska värden

Blir en del av översiktsplanen

Som en del av översiktsplanen, som handlar om kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas, beskriver policyn ett gemensamt synsätt på arkitekturen och att Göteborgs Stad arbetar tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling. När det gäller frågor som berör stadsutveckling så ska arkitektur och gestaltning vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi. Arkitekturpolicyn godkändes av byggnadsnämnden den 11 december.

Arkitekturpolicyn ska ha sin plats bredvid andra styrande dokument och ska bli en del av översiktsplanen, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad.

Arkitekturpolicyn är kopplad till den nationella arkitekturpolitiken som beslutades av riksdagen i år. I det nationella målet sägs att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det offentliga är i den nationella arkitekturpolitiken utpekad att agera förebildligt, vilket vi på lokal nivå måste göra i samverkan med näringslivet för dem vi är till för. Arkitekturpolicyn ska vara vårt verktyg för att lokalt förankra och hantera den av riksdagen beslutade arkitekturpolitiken, säger Henrik Kant.

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad

Policyn är också ett verktyg för fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad, internt och externt, med stadsbyggnadsaktörer och medborgare. Policyn ska visa Göteborgs Stads ambitioner när det gäller hur de arkitektoniska kvaliteterna kan bevaras, stärkas och utvecklas samt bidra till en stad som hänger samman, är attraktiv, med närhet till service, grönområden och kollektivtrafik, jämlik och välkomnande.

Syftet med det arkitekturstrategiska arbetet är att hjälpa stadsbyggnadskontoret och stadens planerande förvaltningar att kanalisera och strukturera kunskap, erfarenheter och diskussioner rörande arkitektur. Det ska resultera i att de planerande förvaltningarna blir mer slagkraftiga i att hävda kvalitet i stadsbyggandet och bidra till en högre kvalitet i arkitekturen.

 

Bilder i kollaget: UNStudio Kjellgren-Kaminsky Architecture, Serneke/Karlastaden utveckling AB, Sweco, Emma Franzén, Peter Svenson, Lo Birgersson, Wingårdh Arkitektkontor AB, Nyréns arkitektbyrå, Tomorrow.

Publicerad 19 december 2018 (Uppdaterad 22 juli 2020)