Bild: DINELLJOHANSSON

Bild: DINELLJOHANSSON

– Det vinnande förslaget för Kvarteret Virgo, av DinellJohansson arkitekter, blir en individ med helt egen karaktär i Karlastaden. Med en omsorgsfull gestaltning nära människorna på marken, och en tydlig särprägel i hela sitt uttryck, bidrar den på ett utmärkt sätt till att forma helheten i den kommande stadsdelen. Den är ett nutidsavtyck som tål att möta framtiden, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs stad.

Serneke, Fastighets AB Balder och Göteborgs Stad har gemensamt genomfört ett parallellt arkitektuppdrag för Karlastadens kommande kvarter Virgo. Staden har representerats av Lena Larsson från byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret och Björn Siesjö, stadsarkitekt. Under uppstarten av projektet deltog även Erik Florberger, från planavdelningen på stadsbyggnadskontoret, för att ge arkitekterna en introduktion till kvalitetsprogrammet.

En del av stadsdelens västra del

Det 27 våningar höga huset omfattar cirka 17 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) och kommer att innehålla ungefär 200 bostäder samt butiker i entréplan. Kvarteret är placerat i stadsdelens västra del med bland annat kommande kvarteret Lynx och SGS befintliga studentbostäder som närmsta grannar.

Tre arkitektkontor prekvalificerade sig till gestaltningsuppdraget som startade i mars 2022.  De tre deltagande kontoren har varit Wingårdhs, DinellJohansson samt Dorte Mandrup. Syftet har varit att pröva olika gestaltningsgrepp för tornet, med fokus på dels bostadsplanering, dels fasadgestaltning. 

Grundläggningsarbetet för kvarteret har påbörjats under 2022 och hela projektet ska enligt planen vara färdigt under 2026.

 Bedömningsgruppens motiveringen lyder:

”Arkitekterna bakom Soltornet har i sitt förslag sammanvävt teknik, innovation och förstklassig arkitektur. De utmanar och utvecklar både rumsligheter och detaljering utifrån studier av klimat, sol och vind, av goda boendemiljöer och av byggbara fasadsystem. Förslaget svarar väl på utmaningen att gestalta ett torn utifrån detaljplanens intentioner om en horisontell tydlighet i entréplan, sockelvåningar, högdel och krona. Soltornet erbjuder en vacker helhet med en arkitektonisk gestaltning av hög klass och i symbios med teknik och konstruktion. Entré- och sockelvåningarna ger en tydlig stadsmässig karaktär, är inbjudande och erbjuder generösa entréer till bostäderna. Avslutet mot himlen ger tornet Virgo en skulptural kvalitet som stärker Karlastaden som helhet. Arkitekterna har arbetat igenom samtliga planlösningar i huset och har gestaltat attraktiva lägenheter med hög detaljkänsla."

Publicerad 1 juli 2022 (Uppdaterad 12 juli 2022)