Så kan Göteborg Energis nya bioångpanna komma att se ut. Visionsbild: Gottlieb Paludan Architects.

– En arkitekttävling har gjorts för en av stadens offentliga byggnader i Göteborgs Hamn som blir synlig från Rivöfjord och Klippan. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram har präglat delar av tävlingsprogrammet vilket medfört höga krav på de tävlande teamen, säger Anna Berencreutz, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och som suttit med i juryn.

En jury bestående av representanter från Göteborg Energi, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter har bedömt de olika förslagen utifrån fem övergripande kriterier: gestaltning, funktion och organisation, hållbarhet, utvecklingsbarhet samt genomförbarhet och förvaltning.

Till sin hjälp har juryn haft sakkunniga inom hållbarhet, ekonomi/kalkyl, byggbarhet/ konstruktion och drift/förvaltning.

”Det vinnande bidraget ger ett elegant och självklart intryck. Byggnadens utformning är omisskännligt industriell och på samma gång mjuk i sin framtoning".

– Arkitekturen i det vinnande förslaget Kakelugnen bedöms fungera väl i sitt sammanhang och visar på ett minimalt klimatavtryck i både byggprocess, under byggnadens livslängd och möjliggör demontering för återbruk. Att arbeta med ett livscykelperspektiv på det här sättet ger byggnader en större chans att tåla förändring över tid och är något vi bör ta vara på i större utsträckning, menar Anna Berencreutz.

Juryns bedömning är att bidraget Kakelugnen sammantaget bäst svarar mot de kriterier för den nya byggnaden som ställts upp i tävlingsprogrammet och har utsett vinnaren med följande utlåtande: ”Det vinnande bidraget ger ett elegant och självklart intryck. Byggnadens utformning är omisskännligt industriell och på samma gång mjuk i sin framtoning. Tävlingsförslaget framstår som dynamisk i sin utformning och bedöms kunna anpassas väl och med bibehållna kvaliteter till den processutrustning som kommer att väljas.”

Gestaltningstävlingen är en del i en pågående förstudie och detaljplaneärende och det vinnande bidraget kommer att ligga till grund för framtida gestaltning. Storleken och formen på byggnaden för bioångpannan kommer att specificeras efter att pannan har upphandlats, därför behöver gestaltningen av byggnaden vara både robust och flexibel för att kunna anpassas efter den panna som väljs i ett senare skede.

Publicerad 16 februari 2022 (Uppdaterad 16 februari 2022)