Vad?

Två politiska uppdrag om både historia och framtid

2014 gav fastighetsnämnden fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för framtida ”infillprojekt” (lucktomtsprojekt) och påbyggnader i den redan täta stadsmiljön.

Hur

Arbetet skulle inriktas på en inventering av befintliga strukturer och förutsättningar i enlighet med stadens nya strategiska dokument (om en grön, tät och nära blandstad) samt ha ett öppet förhållningssätt till olika aktörers förslag.

Uppdraget eftersträvade en effektivare exploatering och samordnad markplanering genom att i ett tidigt skede titta på både kommunägd och privat mark samtidigt.

2015 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att dessutom genomföra en inventering av äldre stadsplaner för att se om det fanns delar av dem som skulle kunna vara relevanta och effektiva även i framtiden.

Under hösten 2015 slogs dessa två uppdrag ihop till ett enda (SBK dr 0120/16) med då ena foten förankrad i Göteborgs historia och den andra långt in i framtiden.

När?

I januari 2016 påbörjades den omfattande inventeringen av alla potentiellt byggbara ytor som delas in i tre olika tidskategorier; kort sikt (inom ca 20 år), mellanlång sikt (20–40 år) samt riktigt lång sikt (i upp till 40–100 år). Detta behövs för att kunna identifiera de huvudstråk som behövs för att läka ihop Göteborgs gigantiska tomrum mitt inne i innerstaden, även om det kräver flera decennier av målmedveten byggnation.

Första skedet av uppdraget fokuserar på den redan täta stadsmiljön inom ca 20 minuters cykelväg åt alla väderstreck från city, för att ny bebyggelse inte ska leda till ett ökat beroende av motoriserade resor med stora köbildningar till följd. Detta omfång stämmer intressant nog överens med både Göteborgs nya strategiska dokument och med den utvidgade innerstaden enligt de äldre gång- och cykelvänliga stadsplanerna fram till och med 1920-talet.

Byggnation inom en utvidgad innerstad ger dessutom ett attraktivt boendealternativ till kranskommunernas pendlingsområden som än idag växer stort.

Den täta stadsmiljön som ligger längre ut vid mellanstadens tyngdpunkter och kraftsamlingsområden är tänkt att utredas som friliggande småstäder i nästa skede inom uppdraget.

Förslag på Göteborgs utvidgade innerstad med framtida huvudgator i gul färg.

Kontakt

  • Lukas Memborn
  • miljöstrateg fastighetskontoret
Publicerad 26 mars 2018 (Uppdaterad 22 februari 2022)