Bakgrunden till att nämnden vill göra en fördjupad översiktsplan är dels att området väster och sydväst om Kärra, ner till Skogome, pekas ut som ett utredningsområde i den nya översiktsplanen för Göteborg (översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 19 maj men går fortfarande att överklaga). Dels ett beslut om positivt planbesked för bostäder vid Lerbäcksvägen som togs i augusti 2021. I det beslutet framgår att detaljplaneringen i området ska föregås av, och delvis bedrivas parallellt med, en strategisk planering, till exempel en fördjupad översiktsplan.

Ett komplement till stadens översiktsplan

En fördjupad översiktsplan är ett komplement till stadens översiktsplan och innebär att planera områdets utveckling mer i detalj. Enligt förslaget till ny översiktsplan kan upp till
12 000 bostäder bli aktuellt i området. I den fördjupade översiktsplanen vill stadsbyggnadskontoret undersöka detta vidare för att se om det är möjligt och lämpligt. I arbetet vill man bland annat få svar på frågor kring områdets kommande bebyggelsestruktur, hur det knyter an till staden i övrigt, se hur infrastruktur behöver byggas ut och föreslå i vilken ordning området kan byggas ut.

Planeringen ska utgå från strategierna i den nya översiktsplanen: nära, sammanhållen och robust, men förslaget ska också uppfylla bland annat stadens miljö- och klimatprogram.

Publicerad 24 maj 2022 (Uppdaterad 24 maj 2022)