Gatuvy över Guldhedsgatan. Foto: Erséus arkitekter.

Planförslaget bestod av två byggnader ovanpå en låg del. Byggnaden föreslås innehålla både bostäder och verksamheter. Norra Guldheden är riksintresse för kulturmiljö och det är därför viktigt att den nya byggnationen anpassas till området.Guldhedsgatan är bland annat den främsta kopplingen mellan Chalmers och Wavrinskys plats men också ett viktigt stråk som kopplar samman staden och stadsdelar.  

– Det bedöms positivt att placera en bebyggelse på den aktuella platsen eftersom det bidrar till att Guldhedsgatan får ett lyft och blir mer stadsmässig. Förhoppningen är att cyklister och fotgängare ska uppleva området tryggare, säger Hugo Lindblad, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.  

Publicerad 21 juni 2022 (Uppdaterad 21 juni 2022)